Toron­to przy­go­to­wu­je się do zło­że­nia wnio­sku do rzą­du fede­ral­ne­go o dekry­mi­na­li­za­cję posia­da­nia nie­le­gal­nych nar­ko­ty­ków na uży­tek pry­wat­ny. Ma to zwią­zek z rekor­do­wą licz­bą zgo­nów zwią­za­nych z narkotykami.

W ostat­nim tygo­dniu zakoń­czy­ły się kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne. Głów­na lekarz Toron­to, dr Eile­en de Vil­la, pod­kre­śli­ła, że sytu­acja jest pil­na i poważ­na, i trze­ba zare­ago­wać. Toron­to Public Health poda­ło, że w ubie­głym roku zmar­ło 521 osób po przedaw­ko­wa­niu opio­idów. Wzglę­dem 2019 roku odno­to­wa­no wzrost o 78 proc. W cią­gu pierw­szych trzech mie­się­cy 2021 roku ratow­ni­cy medycz­ni inter­we­nio­wa­li 1173 razy po zgło­sze­niach doty­czą­cych przedaw­ko­wa­nia. 93 przy­pad­ki oka­za­ły się śmier­tel­ne. W tym samym cza­sie w 2020 roku zmar­ło 46 osób.

Wnio­sek przy­go­to­wy­wa­ny przez Toron­to tra­fi do Health Cana­da. Mia­sto będzie pro­sić o uzna­nie wyjąt­ku od Con­trol­led Drugs and Sub­stan­ces Act w przy­pad­ku nar­ko­ty­ków na uży­tek oso­bi­sty. Podob­ny wnio­sek w maju zło­ży­ło Vancouver.

Leigh Chap­man, pie­lę­gniar­ka i współ­za­ło­ży­ciel­ka Toron­to Over­do­se Pre­ven­tion Socie­ty, uwa­ża, że to krok w dobrym kierunku.

Rad­ny Joe Cres­sy, prze­wod­ni­czą­cy Toron­to Board of Health, mówi, że obec­nie oma­wia­ne są szcze­gó­ły, jak miał­by być skon­stru­owa­ny wyją­tek od Con­trol­led Drugs and Sub­stan­ces Act. Pod­kre­śla, że mamy do czy­nie­nia z kry­zy­sem zdro­wia publicz­ne­go. Cres­sy uwa­ża, że wal­czyć z nim może­my wła­śnie poprzez dekry­mi­na­li­za­cję nar­ko­ty­ków, dostęp do tera­pii i bez­piecz­ne dostawy.