W sierp­niu nad­wyż­ka han­dlu Kana­dy wzro­sła do 1,94 miliar­da dola­rów kana­dyj­skich (1,54 mld dola. ame­ry­kań­skich), co znacz­nie prze­ro­sło ocze­ki­wa­nia ana­li­ty­ków. Sil­ny wzrost eks­por­tu pro­duk­tów sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go prze­bił spa­dek han­dlu samo­cho­da­mi i czę­ścia­mi do pojazdów.

Mie­siąc wcze­śniej, czy­li w lip­cu, nad­wyż­ka wyno­si­ła 736 mln dol. kana­dyj­skich. Obser­wu­jąc ten­den­cje ryn­ko­we ana­li­ty­cy oce­nia­li, że w sierp­niu będzie to 430 mln.

Eks­port wzrósł o 0,8 proc., głów­nie za spra­wą pro­duk­tów sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go, któ­re osią­gnę­ły poziom z mar­ca 2014 roku, a tak­że pro­duk­tów mine­ral­nych meta­licz­nych i nie­me­ta­licz­nych. W tym cza­sie import spadł o 1,4 proc.

reklama