Nasza son­da na Pla­zie “Wisła” w Mis­sis­sau­dze. Od listo­pa­da oso­by nie­zasz­cze­pio­ne są pod­da­ne w Kana­dzie dra­koń­skim restryk­cjom — pozba­wio­ne moż­li­wo­ści podró­żo­wa­nia — w naszym wypad­ku tak­że do Pol­ski, — zosta­ną  rów­nież pozba­wio­ne moż­li­wo­ści zara­bia­nia pie­nię­dzy. Co o tym sądzi­my — pyta­my Pola­ków miesz­ka­ją­cych w Mississaudze.