Poli­cja aresz­to­wa­ła jed­ne­go z trzech podej­rza­nych poszu­ki­wa­nych w związ­ku z nie­udol­ną pró­bą upro­wa­dze­nia w Hamil­ton. Na sku­tek tych dzia­łań ojciec został cięż­ko ran­ny, a jeden z jego synów zmarł.

Poli­cja poda­ła, że podej­rza­ni zamie­rza­li wyłu­dzić pie­nią­dze od 63-let­nie­go Faqi­ra Alie­go, gdy gro­żąc bro­nią wypro­wa­dzi­li go z jego domu w oko­li­cy Glan­ca­ster i Dic­ken­son. Mia­ło to miej­sce wcze­snym ran­kiem 16 wrze­śnia. Na pomoc ojcu przy­szli jego dwaj syno­wie, ale napast­ni­cy zaczę­li do nich strze­lać. 21-let­ni Hasna­in ‘Nano’ Ali zmarł na sku­tek odnie­sio­nych ran. Dru­gi syn z obra­że­nia­mi zagra­ża­ją­cy­mi życiu został prze­wie­zio­ny do szpitala.

Ojciec został pobi­ty przez swo­ich pory­wa­czy. Zna­le­zio­no go kil­ka godzin póź­niej na Beach Boule­vard poważ­nie rannego.

Pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej detek­tyw sier­żant Ste­ve Bere­ziuk powie­dział, że pory­wacz zatrzy­ma­ny nie­dłu­go po popeł­nie­niu prze­stęp­stwa na począt­ku był oskar­żo­ny o prze­stęp­stwa zwią­za­ne z uży­ciem bro­ni, teraz jed­nak zarzu­ty zaostrzo­no i doty­czą one upro­wa­dze­nia Alie­go i zabój­stwa jego syna.