Sędzia z Alber­ty posta­no­wił nie orze­kać kary wię­zie­nia w przy­pad­ku pocho­dzą­ce­go z Pol­ski pasto­ra Artu­ra Paw­łow­skie­go pomi­mo żąda­nia pro­ku­ra­tu­ry wyzna­cze­nia mu mie­sięcz­nej kary wię­zie­nia za naru­sze­nie obostrzeń  sani­tar­nych w pro­win­cji. Sąd uka­rał jed­nak pasto­ra pozba­wie­niem swo­bo­dy wypo­wie­dzi.  Paw­łow­ski ma zakaz publicz­nej kry­ty­ki naka­zów sani­tar­nych pro­win­cji, w tym wypo­wie­dzi w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, chy­ba że pro­mo­wać będzie opi­nie popie­ra­ją­ce rzą­do­we rozporządzenia.

W decy­zji wyda­nej w śro­dę rano sędzia Adam Ger­ma­in orzekł, że zamiast kary wię­zie­nia Paw­łow­ski zosta­nie uka­ra­ny grzyw­ną w wyso­ko­ści 23 000 dola­rów oraz koniecz­no­ścią pra­cy społecznej.

Paw­łow­ski i jego brat Dawid sta­nę­li przed sądem  aby wysłu­chać orze­cze­nia kary w spra­wie za  odpra­wia­nie nabo­żeństw w ich zbo­rze Cave of Adul­lam w Cal­ga­ry wio­sną 2021 roku.

Brat Paw­łow­skie­go Dawid został ska­za­ny na grzyw­nę w wyso­ko­ści 10 000 dola­rów wraz z rocz­nym okre­sem prób­nym i podob­nie jak jego brat, ma zakaz kry­ty­ko­wa­nia naka­zów zdro­wia. Bra­cia Paw­łow­scy mają 36 mie­się­cy na zapła­ce­nie kar.

W lip­cu Alber­ta Health Servi­ces ( AHS) zwró­ci­ła się do sądu o 21-dnio­wy wyrok wię­zie­nia dla Paw­łow­skie­go, twier­dząc, że „otwar­cie” obno­sił się z łama­niem zasad COVID. I zlek­ce­wa­żył orze­cze­nia sądu.

Pastor Paw­łow­ski powie­dział sędzie­mu, że sta­je przed sądem jako wię­zień sumie­nia. Wio­sną 2021 r. Paw­łow­ski, któ­ry jest pol­skim imi­gran­tem, tra­fił na pierw­sze stro­ny gazet, po tym jak pod adre­sem  inter­we­niu­ją­cej poli­cji i inspek­to­rów zdro­wia, doko­nu­ją­cych  nie­za­po­wie­dzia­nych kon­tro­li zdro­wot­nych w jego zbo­rze wykrzy­ki­wał sło­wa „Gesta­po i Nazis”.

Według repor­ter­ki Rebel News, She­ili Gunn Reid, sędzia Ger­ma­in powie­dział Paw­łow­skie­mu, że nie ma pra­wa nazy­wać inspek­to­rów zdro­wia „nazi­sta­mi”.

Paw­łow­ski spę­dził więk­szą część lip­ca, sierp­nia i wrze­śnia w Ame­ry­ce opo­wia­da­jąc tłu­mom o swo­ich star­ciach z poli­cją i urzęd­ni­ka­mi służ­by zdrowia.

 

Przed budyn­kiem sądu zgro­ma­dzi­ła się kil­ku­set­oso­bo­wa gru­pa  popie­ra­ją­cych pasto­ra Pawłowskiego.

 

za life­si­te news