– Zwró­ci­my się do FIFA o uka­ra­nie zawod­ni­ków, któ­rzy nie­słusz­nie oskar­ży­li Kami­la Gli­ka o rasi­stow­skie zacho­wa­nie pod­czas meczu z Anglią – zapo­wie­dział pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej, Ryszard Kule­sza. W tym tygo­dniu FIFA zakoń­czy­ło postę­po­wa­nie w spra­wie pol­skie­go repre­zen­tan­ta, uwal­nia­jąc go od zarzu­tów o rasizm.

Obroń­ca pol­skiej repre­zen­ta­cji został nie­słusz­nie pomó­wio­ny przez Angli­ków o rasi­stow­skie zacho­wa­nie wobec Kyle’a Wal­ke­ra pod­czas meczu Pol­ska – Anglia odby­wa­ją­ce­go się 8 wrze­śnia w War­sza­wie. FIFA zakoń­czy­ła śledz­two, uzna­jąc bez­pod­staw­ność zarzu­tów. W wyni­ku roz­pę­ta­nej burzy ucier­pia­ła repu­ta­cja zawod­ni­ka, a jego żona otrzy­my­wa­ła w mediach spo­łecz­no­ścio­wych wia­do­mo­ści z groź­ba­mi od angiel­skich fanów.

Pol­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej zapo­wie­dział inter­wen­cję w spra­wie. Zda­niem pre­ze­sa Kule­szy, oskar­ża­nie o tak cięż­kie prze­wi­nie­nia nie mogą padać tak łatwo. – Pod­ją­łem decy­zję, że PZPN wystą­pi do FIFA z wnio­skiem o uka­ra­nie osób, któ­re bez­pod­staw­nie oskar­ży­ły Kami­la Gli­ka o zacho­wa­nia rasi­stow­skie pod­czas meczu z Anglią. Od począt­ku byłem prze­ko­na­ny, że te zarzu­ty są cał­ko­wi­cie nie­słusz­ne, dla­te­go podej­mie­my ofi­cjal­ną inter­wen­cję – prze­ka­zał we wpi­sie opu­bli­ko­wa­nym na Twitterze.

Źró­dło: sport.pl