Kolej­ki po paszport

Kana­dyj­ski rząd przy­go­to­wu­je się na gwał­tow­ny wzrost licz­by podań o odno­wie­nie pasz­por­tu przed ponow­nym otwar­ciem gra­ni­cy z USA. 8 listo­pa­da gra­ni­ca USA ma zostać ponow­nie otwar­ta dla zaszczepionych.

Rząd kana­dyj­ski nadal odra­dza podró­że poza gra­ni­ca­mi kra­ju, któ­re nie są nie­zbęd­ne, ze wzglę­du na ryzy­ko zara­że­nia się COVID-19.

Stro­na inter­ne­to­wa depar­ta­men­tu mówi, że peten­ci mogą spo­dzie­wać się otrzy­ma­nia pasz­por­tu oko­ło 20 dni po zło­że­niu wnio­sku w Servi­ce Cana­da, ale nie­któ­rzy twier­dzą, że cze­ka się nie­co ponad miesiąc.

Wła­dze nale­ga­ją, aby ludzie nie odwie­dza­li Servi­ce Cana­da, chy­ba że jest to abso­lut­nie koniecz­ne. Rząd wydłu­żył rów­nież okres kwa­li­fi­ko­wal­no­ści do odno­wie­nia, więc pasz­por­ty, któ­re wyga­sły 1 lute­go 2019 r. lub póź­niej, nadal mogą zostać odnowione.

W ten spo­sób moż­na pocze­kać z odna­wia­niem pasz­por­tu, dopó­ki fak­tycz­nie będzie­my musie­li wyjechać.