TORONTO – Organ regu­la­cyj­ny dla zawo­dów medycz­nych w Onta­rio zabro­nił dwóm  leka­rzom wyda­wa­nia jakich­kol­wiek zwol­nień medycz­nych zwią­za­nych ze szcze­pie­nia­mi COVID-19.

Col­le­ge of Phy­si­cians and Sur­ge­ons of Onta­rio ogło­sił w ponie­dzia­łek rano ogra­ni­cze­nia wobec dr. Mar­ka Troz­zie­go z Har­row i dr Rocha­gne Kilian z Owen Sound.

Zarów­no Troz­zi, jak i Kilian w prze­szło­ści otwar­cie wyra­ża­li scep­ty­cyzm wobec szcze­pio­nek COVID-19.

reklama

Zosta­li też zobo­wią­za­ni do zamiesz­cza­nia infor­ma­cji o ogra­ni­cze­niach w swych gabinetach.

Kole­gium uwa­ża, że jest upraw­nio­ne do wyda­wa­nia tym­cza­so­wych zaka­zów na pod­sta­wie upraw­nień przy­zna­nych mu w 2018 r., w przy­pad­ku jeże­li kole­gium uwa­ża, że dzia­ła­nia leka­rza nara­ża lub może nara­zić pacjen­tów na szko­dy zdrowotne.

Głów­ny dyrek­tor medycz­ny dr Kie­ran Moore, powie­dział wcze­śniej, że szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 “są bez­piecz­ne i wyso­ce sku­tecz­ne”, a zwol­nie­nia medycz­ne powin­ny być przy­zna­wa­ne tyl­ko  oko­ło pię­ciu oso­bom na 100 000. Jedy­ny­mi dwo­ma uza­sad­nio­ny­mi wyjąt­ka­mi medycz­ny­mi są aler­gia na jeden ze skład­ni­ków szcze­pion­ki lub zwięk­szo­ne ryzy­ko zapa­le­nia mię­śnia sercowego.