Pro­win­cyj­ne prze­pi­sy pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych dopusz­cza­ją pew­ne wyjąt­ki mię­dzy innymi:
Exemp­tions
You do not have to show pro­of of vac­ci­na­tion if you are: under age 18 and ente­ring the indo­or pre­mi­ses of an indo­or sports or recre­atio­nal fit­ness faci­li­ty sole­ly for the pur­po­se of acti­ve­ly to par­ti­ci­pa­ting in an orga­ni­zed sport

(https://covid-19.ontario.ca/proof-covid-19-vaccination)

Tym­cza­sem jak dono­si nasz Czy­tel­nik, jego dzie­ci zosta­ły wyklu­czo­ne z zajęć spor­to­wych w Mis­sis­sau­dze na mocy lokal­nej DYREKTYWY urzędniczej.

nasza naj­star­sza dwój­ka 14 i 11 lat na pły­wa­niu są od JK, teraz są levels 5 i 9, tak że to nie tyl­ko przy­jem­ność. Bar­dzo to lubią i pną się do góry. Myśle­li o byciu ratow­ni­ka­mi na base­nach. Wła­śnie zosta­ją odstrzeleni.

Jeże­li ktoś jesz­cze nie wie­rzy, że nie trze­ba będzie się dzia­bać, aby odno­wić praw­ko i kar­tę zdro­wia, to się przekona.…

This us not even the law! This is a direc­ti­ve from une­lec­ted “health offi­cials”. I can­not belie­ve people are buy­ing this.
Oni dosko­na­le wie­dzą, że żad­ny­mi tre­nin­ga­mi edu­ka­cyj­ny­mi nie namó­wią rodzi­ców na szcze­pion­ki. Takie ruchy wręcz jesz­cze potę­gu­ją total­ny sprze­ciw i rebelię.

Ale bio­rą się za nasze dzieci…

Zabie­ra­ją wszyst­ko dzie­ciom, co dzie­ci kocha­ją, póź­niej będą pieprz%%#ć o men­tal health.… już widać, że nie zatrzy­ma­ją się na niczym, dzi­wi mnie tyl­ko, że ludzie dalej wie­rzą w to safe­ty i że wszyst­ko wró­ci back to normal.….