Nowi bur­mi­strzo­wie wybra­ni w histo­rycz­nych zwy­cię­stwach w Cal­ga­ry i Edmonton

Jyoti Gon­dek zosta­nie pierw­szą kobie­tą bur­mi­strza Cal­ga­ry, pod­czas gdy Amar­je­et Sohi zosta­je pierw­szym bur­mi­strzem  Edmon­ton, Oby­dwo­je mają sikhij­skie korzenie.

Jyoti Gon­dek ma zostać pierw­szą kobie­tą-bur­mi­strzem Cal­ga­ry, a wybor­cy Edmon­ton wybra­li na bur­mi­strza pierw­szą nie-bia­łą oso­bę w mieście.

Gon­dek zastą­pi Nahe­eda Nen­shi, któ­ry przez ponad deka­dę zaj­mo­wał czo­ło­we sta­no­wi­sko w Calgary

„Dzię­ku­ję, Cal­ga­ry, z całe­go ser­ca” – powie­dzia­ła Gon­dek pod­czas swo­je­go zwy­cię­skie­go prze­mó­wie­nia. „Dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie w demo­kra­cję i wysła­nie jasne­go sygna­łu o tym, jak wyglą­da nasza przy­szłość. Mąż pani Gon­dek ma pol­skie korzenie.

Gon­dek przez czte­ry lata była rad­ną mia­sta Cal­ga­ry, gdzie była orę­dow­ni­kiem trans­por­tu publicz­ne­go, refor­my poli­cji i roz­wo­ju miasta.

Pra­bj­ho­te Kaur „Jyoti” Gon­dek   (ur. 1969)  uro­dzo­na w Lon­dy­nie, w Anglii  Gon­dek jest cór­ką pen­dżab­skich rodzi­ców Jas­de­va Sin­gha Gre­wa­la, praw­ni­ka, i Sur­ji­ta Kau­ra Gre­wa­la.  Wyemi­gro­wa­ła do Kana­dy z rodzi­ca­mi na począt­ku lat 70., począt­ko­wo osie­dla­jąc się w Mani­to­bie .  Otrzy­ma­ła tytuł dok­to­ra. w socjo­lo­gii miast na Uni­wer­sy­te­cie w Cal­ga­ry . Gon­dek posia­da rów­nież tytuł licen­cja­ta kryminologii/socjologii Uni­wer­sy­te­tu Kolum­bii Bry­tyj­skiej oraz tytuł magi­stra socjo­lo­gii orga­ni­za­cji Uni­wer­sy­te­tu Manitoba

Mąż Todd Gon­dek jest inży­nie­rem geo­lo­gii wzię­li ślub w 1996 roku i jak wspo­mi­na, była to tra­dy­cyj­na cere­mo­nia ślub­na Sikhów, z wese­lem bar­dziej zbli­żo­nym do moich pol­skich korzeni.

-

W Edmon­ton były mini­ster rzą­du fede­ral­ne­go Amar­je­et Sohi, Sikh imi­grant z Indii , zosta­nie pierw­szym bur­mi­strzem mia­sta pocho­dze­nia południowoazjatyckiego.

„Jako 18-let­ni imi­grant bez więk­sze­go nazwi­ska mia­łem ambi­cje i marze­nia, by zbu­do­wać lep­sze życie w nowym kra­ju – marze­nia, któ­re cza­sa­mi wyda­wa­ły się nie­moż­li­we” – powie­dział Sohi pod­czas swo­je­go prze­mó­wie­nia pod koniec ponie­dział­ku. „Dzi­siaj, dzię­ki wam, dzię­ki wszyst­kim w tej sali, uczy­ni­li­śmy nie­moż­li­we możliwym”.

Sohi nie ma for­mal­ne­go wykształ­ce­nia, był kie­row­cą tak­sów­ki, auto­bu­su miej­skie­go i rad­nym mia­sta Edmon­ton, zanim wszedł do poli­ty­ki fede­ral­nej i peł­nił funk­cję Mini­stra Zaso­bów Natu­ral­nych oraz Mini­stra Infra­struk­tu­ry i Spo­łecz­no­ści w rzą­dzie pre­mie­ra Justi­na Trudeau.

Sohi uro­dził się w 1964 roku w rol­ni­czej spo­łecz­no­ści Ban­bhau­ra w dys­tryk­cie San­grur w indyj­skim sta­nie Pen­dżab w sikhij­skiej rodzi­nie.  Spon­so­ro­wa­ny przez star­sze­go bra­ta, wyemi­gro­wał do Edmon­ton w 1981 roku.  Począt­ko­wo pra­wie nie mówiąc po angiel­sku, Sohi uczęsz­czał na lek­cje ESL i zapi­sał się do Bon­nie Doon High Scho­ol w Edmon­ton. Pra­cu­jąc jako tak­sów­karz w Edmon­ton, dołą­czył do lokal­ne­go pen­dżab­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia lite­rac­kie­go i został akto­rem i dra­ma­to­pi­sa­rzem w pen­dżab­skiej gru­pie teatralnej.

Sohi nie nosił tur­ba­nu i nie zapusz­czał wło­sów.  Gru­pa teatral­na Sohi była zaan­ga­żo­wa­na w sprze­ci­wia­nie się fun­da­men­ta­li­zmo­wi i repre­syj­nym dzia­ła­niom rzą­du indyjskiego.

S
W kwiet­niu 1988 roku Sohi wró­cił do Indii, aby stu­dio­wać u pen­dżab­skie­go dra­ma­tur­ga i refor­ma­to­ra Gur­sha­ra­na Sin­gha oraz odwie­dzić rodzi­nę w Pen­dża­bie.  Wkrót­ce dołą­czył do gru­py akty­wi­stów na rzecz refor­my rol­nej w Bihar , jed­nym z naj­bied­niej­szych sta­nów Indii. W listo­pa­dzie Sohi udał się do wio­ski w Bihar, aby zor­ga­ni­zo­wać lokal­ny pro­test, ale został aresz­to­wa­ny .Zaraz po aresz­to­wa­niu Sohi został zabra­ny na lokal­ny poste­ru­nek poli­cji, gdzie był prze­słu­chi­wa­ny i tor­tu­ro­wa­ny przez następ­ny tydzień. Kie­dy opo­wie­dział swo­ją histo­rię sędzie­mu okrę­go­we­mu, któ­ry przy­był, aby go prze­słu­chać, uwie­rzy­ła mu.  Ponie­waż Sohi zacho­wał swo­je indyj­skie oby­wa­tel­stwo, odmó­wio­no mu dostę­pu do kana­dyj­skich ofi­ce­rów dyplo­ma­tycz­nych i był prze­trzy­my­wa­ny zgod­nie z indyj­ską usta­wą o zapo­bie­ga­niu dzia­łal­no­ści ter­ro­ry­stycz­nej i destruk­cyj­nej (TADA). Usta­wa anty­ter­ro­ry­stycz­na uchwa­lo­na w wyni­ku powsta­nia w Pen­dża­bie pozwa­la­ła prze­trzy­my­wać podej­rza­nych do dwóch lat bez posta­wie­nia im zarzutów.[12] Wła­dze pań­stwo­we fał­szy­wie oskar­ży­ły Sohie­go o to, że jest wyszko­lo­nym kha­li­styj­skim fun­da­men­ta­li­stą, któ­ry przy­był do Biha­ru, by szko­lić naksa­lic­kich powstań­ców, twier­dząc, że jego aresz­to­wa­nie potwier­dzi­ło obec­ność mię­dzy­na­ro­do­wej siat­ki ter­ro­ry­stycz­nej i że został aresz­to­wa­ny z posia­da­niem bro­ni i dostar­czo­nej amu­ni­cji przez Paki­stan; sta­no­wy dyrek­tor gene­ral­ny poli­cji wydał oświad­cze­nie w tej spra­wie dla The Hindu .

Po wystą­pie­niu w sądzie, Sohi został prze­nie­sio­ny do wię­zie­nia Gaya Cen­tral w mie­ście Gaya , gdzie był prze­trzy­my­wa­ny w odosob­nie­niu przez następ­ne 18 mie­się­cy. Został umiesz­czo­ny w celi z małym oknem i bez łóż­ka, i spał na jed­nym kocu na podłodze.

Indyj­scy i kana­dyj­scy dzien­ni­ka­rze i akty­wi­ści, w tym człon­ko­wie Amne­sty Inter­na­tio­nal , wkrót­ce pod­chwy­ci­li histo­rię Sohie­go. Za pośred­nic­twem postę­po­wych kon­ser­wa­ty­stów i obroń­cy praw czło­wie­ka Davi­da Kil­go­ura brat i szwa­gier­ka Sohi naci­ska­li na rząd kana­dyj­ski, by wywie­rał wpływ. W wyni­ku docho­dze­nia Kana­dyj­ska Służ­ba Wywia­du Bez­pie­czeń­stwa poin­for­mo­wał rząd indyj­ski, że Sohi nie sta­no­wi zagro­że­nia.   Osta­tecz­nie wybo­ry par­la­men­tar­ne w Biha­rze w 1990 r. przy­nio­sły zmia­nę rzą­du, a nowy pro­ku­ra­tor roz­pa­trzył spra­wę Sohie­go, naka­zu­jąc jej odda­le­nie, ponie­waż „brak dowo­dów prze­ciw­ko panu Sohi, a tak­że jego oskar­że­nie jest prze­ciw­ko spo­łe­czeń­stwu”. poli­ty­ka pań­stwa”. Po 21 mie­sią­cach w wię­zie­niu, 18 z nich w izo­lat­ce, Sohi został wypusz­czo­ny do domu swo­ich rodzi­ców w Pen­dża­bie 9 lip­ca 1990 roku i wró­cił do Edmon­ton. Po powro­cie do Edmon­ton, Sohi był tak­sów­ka­rzem, zanim zosta­ła kie­row­cą auto­bu­su dla Edmon­ton Trans­it Service .

Wyni­ki wybo­rów, któ­re obej­mo­wa­ły  bur­mi­strzów, rad­nych i człon­ków zarzą­dów szkol­nych w całej pro­win­cji, zosta­ną ogło­szo­ne w piątek.

Wybor­cy w Cal­ga­ry zosta­li zapy­ta­ni w ple­bi­scy­cie o przy­wró­ce­nie flu­oro­wa­nia miej­skiej wody pit­nej. Nie­ofi­cjal­ne wyni­ki wska­zu­ją, że więk­szość była za.