17-let­ni hoke­ista Beeton Stin­gers, Sean Hart­man z Beeton w Onta­rio, podob­no zmarł nagle po otrzy­ma­niu szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19. Sean Hart­man został uzna­ny za zmar­łe­go w swo­im domu.

27 wrze­śnia Sean zmarł na atak ser­ca w domu, podob­no dwa tygo­dnie po otrzy­ma­niu szcze­pion­ki prze­ciw COVID, wyma­ga­nej przez miej­sco­we lodowisko.

Mówi się, że Sean Hart­man miał „wie­le” pro­ble­mów zdro­wot­nych „natych­miast” po otrzy­ma­niu szcze­pion­ki, w tym zapa­le­nie mię­śnia ser­co­we­go lub zapa­le­nie serca.

W pobli­żu lodo­wi­ska odbył się mały pro­test, jeden z uczest­ni­ków trzy­mał tablicz­kę  z napisem:

„Zła­ma­ne ser­ce od zaka­zu gry w hoke­ja wyzdro­wie­je. Zapa­le­nie mię­śnia ser­co­we­go wywo­ła­ne szcze­pion­ką zabije.”

Dostał szcze­pion­kę, a  dwa tygo­dnie póź­niej był cho­ry, zmarł wczo­raj” – powie­dział męż­czy­zna w fil­mie udo­stęp­nio­nym przez The Covid World .

Szwe­cja i Dania nie­daw­no wstrzy­ma­ły sto­so­wa­nie szcze­pion­ki Moder­na COVID w młod­szych gru­pach wie­ko­wych, powo­łu­jąc się na wzrost zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go i zapa­le­nia osier­dzia wśród zaszcze­pio­nej mło­dzie­ży i mło­dych dorosłych.

Kana­dyj­ski pro­fe­sor medy­cy­ny, dr Ste­ven Pelech, stwier­dził, że „W prze­ci­wień­stwie do tego, co mówi wie­le osób, nie ma cze­goś takie­go jak „łagod­ne zapa­le­nie mię­śnia sercowego”.

Kie­dy komór­ki ser­ca umie­ra­ją z powo­du zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go, „nie są zastę­po­wa­ne , a zamiast tego zastę­po­wa­ne są tkan­ką bli­zno­wa­tą, któ­ra pocho­dzi z fibroblastów”.

„Pozo­sta­łe komór­ki mię­śnio­we muszą nie­co uro­snąć, aby to zre­kom­pen­so­wać. Za każ­dym razem, gdy otrzy­mu­jesz odpo­wiedź zapal­ną, tra­cisz wię­cej tej kurcz­li­wo­ści i masz więk­szą szan­sę na zawał ser­ca i inne pro­ble­my w póź­niej­szym życiu” – wyja­śnił Pelech.