14 paź­dzier­ni­ka w Świe­tli­cy Wol­no­ści (gdzie odby­wa się wie­le spo­tkań śro­do­wisk kry­tycz­nych wobec gospo­dar­ki socja­li­stycz­nej) przy ul. Nowy Świat 6/12 w War­sza­wie, czy­li pod jed­nym z barów w budyn­ku daw­ne­go Komi­te­tu Cen­tral­ne­go PZPR odby­ły się pierw­sze uro­dzi­ny wydaw­nic­twa Nowej Kon­fe­de­ra­cji połą­czo­ne z 8. uro­dzi­na­mi Nowej Kon­fe­de­ra­cji oraz pre­mie­rą książ­ki “Upa­dła pra­wo­rząd­ność. Jak ją pod­nieść” Ste­fa­na Sękow­skie­go i Toma­sza Puł­ró­la, któ­rzy opi­sa­li nisz­cze­nie pra­wo­rząd­no­ści w Pol­sce przez PO i PIS, oraz to jak moż­na przy­wró­cić pra­wo­rząd­ność w naszym kraju.

Z face­bo­oko­we­go pro­fi­lu Nowej Kon­fe­de­ra­cji moż­na się dowie­dzieć, że „Nowa Kon­fe­de­ra­cja to praw­do­po­dob­nie pierw­szy na świe­cie think­zi­ne. To nowa for­ma insty­tu­cji eks­perc­kiej i publi­cy­stycz­nej jednocześnie”.

Celem Nowej Kon­fe­de­ra­cji jest:
„1) Zbu­do­wa­nie miej­sca poważ­nej deba­ty o pań­stwie i poli­ty­ce. Dziś takie­go miej­sca w Pol­sce bra­ku­je. Wsku­tek postę­pu­ją­cych pro­ce­sów tablo­idy­za­cji, upar­tyj­nie­nia i komer­cja­li­za­cji mediów opi­nio­twór­czych, brak ten sta­je się – dla czy­tel­ni­ków zain­te­re­so­wa­nych poli­ty­ką na poważ­nie – coraz bar­dziej dotkli­wy. Stąd w śro­do­wi­sku sku­pio­nym daw­niej wokół kwar­tal­ni­ka „Rze­czy Wspól­ne” – posze­rzo­nym po roz­sta­niu z Fun­da­cją Repu­bli­kań­ską w kwiet­niu 2013 r. o nowe oso­by – zro­dzi­ła się idea utwo­rze­nia nie­ko­mer­cyj­ne­go i nie­za­leż­ne­go medium. Tygo­dni­ka idei dążą­ce­go do wskrze­sze­nia for­mu­ły głę­bo­kiej publi­cy­sty­ki, mają­ce­go dostar­czać zaawan­so­wa­nej wie­dzy o poli­ty­ce, w przy­stęp­nej formie.

2) Bycie pasem trans­mi­syj­nym pomię­dzy świa­tem eks­perc­ko-aka­de­mic­kim a medial­nym. Współ­cze­sna Pol­ska jest inte­lek­tu­al­ną pół­pu­sty­nią: o spra­wach istot­nych mówi się i dys­ku­tu­je rzad­ko, a jeśli już, to zazwy­czaj na niskim pozio­mie. Nie­mniej, w świe­cie aka­de­mic­kim i eks­perc­kim rodzą się nie­kie­dy waż­ne dia­gno­zy i idee. Media głów­ne­go nur­tu prze­waż­nie je igno­ru­ją. „Nowa Kon­fe­de­ra­cja” ma je przybliżać.

3) Aktu­ali­za­cja pol­skiej tra­dy­cji repu­bli­kań­skiej. Repu­bli­ka­nizm przy­niósł swe­go cza­su Pol­sce roz­kwit pod każ­dym wzglę­dem. Uwa­ża­my, że jest wciąż naj­lep­szym spo­so­bem myśle­nia o poli­ty­ce i upra­wia­nia jej. Co wię­cej, w dobie kry­zy­su demo­kra­cji jawi się jako zara­zem reme­dium i alter­na­ty­wa dla libe­ra­li­zmu. Jed­nak pol­ska tra­dy­cja repu­bli­kań­ska zosta­ła w dużym stop­niu zapo­mnia­na. Do jej przy­po­mnie­nia i dosto­so­wa­nia do wymo­gów współ­cze­sno­ści będzie­my dążyć.

Dla­cze­go kon­fe­de­ra­cja? Bo to insty­tu­cja esen­cjo­nal­na dla pol­skiej tra­dy­cji repu­bli­kań­skiej – zwią­zek oby­wa­te­li dążą­cych wspól­nie do dobra wspól­ne­go, w sytu­acji, gdy inne insty­tu­cje zawodzą”.

Czym jest Nowa Konfederacja?
https://www.youtube.com/watch?v=orUkYNB1Z0g
Nowa Konfederacja
https://www.youtube.com/watch?v=CzG3eznNuRc

Nowa książ­ka o upad­ku pra­wo­rząd­no­ści w Polsce
https://www.youtube.com/watch?v=K5i7Mhn6XH0
Jak przy­wró­cić pra­wo­rząd­ność w Polsce?
https://www.youtube.com/watch?v=vPtMSH9X6mg

Jan Boda­kow­ski