Pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin w swo­im prze­mó­wie­niu na forum dorocz­ne­go Klu­bu Dys­ku­syj­ne­go Wał­daj w Soczi wygło­sił tyra­dę prze­ciw­ko war­to­ściom Zachodu

Wyśmiał tzw. can­cel cul­tu­re odwró­co­ny rasizm  i „potwor­ne” narzu­ca­nie dzie­ciom trans­pł­cio­wo­ści prze­ciw­sta­wia­jąc temu podej­ście rosyj­skie i   ide­olo­gię upo­wszech­nia­ną w Rosji

Oto kil­ka cyta­tów z jego przemówienia.

— „Strasz­ny” Zachód
„Jeste­śmy zasko­cze­ni, widząc, jakie rze­czy dzie­ją się w kra­jach, któ­re postrze­ga­ją sie­bie za postę­po­we… Wal­ka o rów­ność i prze­ciw dys­kry­mi­na­cji zamie­nia się w agre­syw­ny dogma­tyzm gra­ni­czą­cy z absurdem”.

„Sprze­ci­wia­nie się rasi­zmo­wi jest rze­czą koniecz­ną i szla­chet­ną, ale nowa ‘kul­tu­ra abo­li­cji’ zamie­nia się w ’ dys­kry­mi­na­cję a rebo­urs’… Tutaj, w Rosji abso­lut­na więk­szość naszych oby­wa­te­li nie zwra­ca uwa­gi na kolor skóry”.

„Ludzie, któ­rzy ośmie­la­ją się twier­dzić, że męż­czyź­ni i kobie­ty nadal ist­nie­ją jako fakt bio­lo­gicz­ny, są nie­mal wyklu­cze­ni… Nie wspo­mi­na­jąc już o po pro­stu potwor­nych rze­czach, iż  dzie­ci uczo­ne są od naj­młod­szych lat, że chło­piec może łatwo stać się dziew­czyn­ką i vice versa”.

„Nazwij­my rze­czy po imie­niu: to po pro­stu gra­ni­czy ze zbrod­nia­mi prze­ciw­ko ludz­ko­ści doko­ny­wa­ny­mi pod sztan­da­rem postępu”.

— „Roz­sąd­ny konserwatyzm”
„Będzie­my kie­ro­wać się ide­olo­gią zdro­we­go konserwatyzmu…”

„W nad­cho­dzą­cej erze glo­bal­ne­go nowe­go dopa­so­wa­nia, któ­re może trwać dość dłu­go i któ­re­go osta­tecz­ne per­spek­ty­wy nie są zna­ne, umiar­ko­wa­ny kon­ser­wa­tyzm jest naj­bar­dziej roz­sąd­ną linią postępowania”.

„Nasze spo­łe­czeń­stwo wypra­co­wa­ło «odpor­ność stad­ną», jak  to mówią teraz, na eks­tre­mizm, któ­ry pro­wa­dzi do wstrzą­sów oraz upad­ku spo­łecz­ne­go i politycznego”.

„Nasz kon­ser­wa­tyzm to kon­ser­wa­tyzm opty­mi­stów… I oczy­wi­ście jeste­śmy goto­wi współ­pra­co­wać z naszy­mi part­ne­ra­mi na rzecz wspól­nych szczyt­nych celów”.

— Tury­sty­ka szczepionkowa
„Może dzie­je się odwrot­nie, ale wie­lo­krot­nie sły­sza­łem nastę­pu­ją­ce rze­czy: oby­wa­te­le Euro­py przy­jeż­dża­ją tutaj, aby zaszcze­pić się Sput­ni­kiem V i kupić zaświad­cze­nie [w Euro­pie] stwier­dza­ją­ce, że są zaszcze­pie­ni przez fir­mę Pfi­zer. Poważ­nie, tak mówią euro­pej­scy leka­rze. Uwa­ża­ją, że Sput­nik jest bar­dziej nie­za­wod­ny i bezpieczniejszy”.

„Nie mówię tego po to, by pro­pa­go­wać Sput­ni­ka. Mówię o łatwo­ści, z jaką moż­na unik­nąć [naka­zów szcze­pień]… Wyda­je mi się więc, że nie powin­ni­śmy naka­zy­wać, ale prze­ko­ny­wać i udo­wad­niać, że szcze­pie­nie jest lep­sze niż choroba”.

— Wyco­fa­nie się USA z Afganistanu
„Myślę, że [pre­zy­dent USA Joe Biden] postą­pił słusz­nie, decy­du­jąc się na wyco­fa­nie wojsk… Ale ponie­waż zaczę­li ten „bała­gan”, nie powin­ni zrzu­cać odpo­wie­dzial­no­ści za to, co się dzie­je i za przyszłość”.

„Pierw­szą rze­czą, któ­rą powin­ni zro­bić, moim zda­niem, jest odmro­że­nie afgań­skich akty­wów i umoż­li­wie­nie Afga­ni­sta­no­wi roz­wią­za­nia naj­waż­niej­szych pro­ble­mów spo­łecz­nych i gospodarczych”.

„Z naszej stro­ny mamy kon­kret­ne duże pro­jek­ty, któ­re moż­na tam zre­ali­zo­wać… Nasze służ­by spe­cjal­ne są w kon­tak­cie z odpo­wied­ni­mi struk­tu­ra­mi w Afganistanie”.

„Będzie­my nadal aktyw­nie współ­pra­co­wać z Chi­na­mi na zasa­dzie dwu­stron­nej…  two­rząc warun­ki, aby oby­wa­te­le naszych kra­jów czu­li się bez­piecz­nie nie­za­leż­nie od tego, co dzie­je się w Afganistanie”.

— Uzna­nie talibów
„Te decy­zje zosta­ły pod­ję­te na szcze­blu Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych. Ocze­ku­je­my, że tali­bo­wie, któ­rzy teraz naj­wy­raź­niej kon­tro­lu­ją Afga­ni­stan, zoba­czą, że sytu­acja roz­wi­ja się w pozy­tyw­ny spo­sób. Jeśli tak się sta­nie, zde­cy­do­wa­li­by­śmy się skre­ślić je z listy orga­ni­za­cji terrorystycznych”.

„Myślę, że do tego docho­dzi­my, a pozy­cja Rosji będzie zmie­rzać w tym kierunku”.

„Robi­my wszyst­ko, aby ocze­ki­wa­nia osób, z któ­ry­mi się kon­tak­tu­je­my, były bra­ne pod uwa­gę… Chcie­li­by­śmy, aby zna­la­zły się akcep­to­wal­ne kom­pro­mi­sy… i żeby pra­wa kobiet były bra­ne pod uwagę”.

„Widzi­my teraz, że tali­bo­wie pró­bu­ją wal­czyć z skraj­ny­mi rady­ka­ła­mi, taki­mi jak Pań­stwo Islam­skie, orga­ni­za­cja, o któ­rej abso­lut­nie nikt nie wąt­pi, że ma aspi­ra­cje ter­ro­ry­stycz­ne. Tak, rozu­mie­my, że byli chwi­lo­wy­mi sojusz­ni­ka­mi, ale teraz ata­ku­ją talibów.

— Agen­ci zagraniczni
„Powie­dzia­łeś, że [sta­tus agen­ta zagra­nicz­ne­go] nie jest roz­strzy­ga­ny w sądzie. Ale w USA też nie roz­strzy­ga tego sąd — robi to Depar­ta­ment Spra­wie­dli­wo­ści. Zapy­taj Rosję Dzi­siaj, co im robią. Wiesz, jakie to cięż­kie? Do postę­po­wa­nia kar­ne­go. Nie mamy nic takie­go… [nasze] pra­wo nawet nie zabra­nia im kon­ty­nu­owa­nia dzia­łal­no­ści politycznej”.

„Po pro­stu pie­nią­dze, któ­re otrzy­mu­ją z zagra­ni­cy,  powin­ny być ofla­go­wa­ne, a spo­łe­czeń­stwo rosyj­skie powin­no wie­dzieć, że ktoś ma takie a takie sta­no­wi­sko, szcze­gól­ny pogląd na poli­ty­kę wewnętrz­ną czy coś takie­go, ale że dosta­je swo­je pie­nią­dze z zagranicy.”

za Moscow Times