Fede­ral­ny komi­sarz ds. ochro­ny pry­wat­no­ści Daniel Ther­rien oświad­czył, że jego biu­ro będzie zaj­mo­wać się skar­ga­mi doty­czą­cy­mi wpro­wa­dzo­ne­go przez rząd wymo­gu szcze­pień urzęd­ni­ków i pra­cow­ni­ków fede­ral­nych. Nie chciał jed­nak ujaw­nić żad­nych szcze­gó­łów sprawy.

Rząd fede­ral­ny ogło­sił wymóg szcze­pień na począt­ku paź­dzier­ni­ka. Głów­ni pra­cow­ni­cy fede­ral­ni muszą być zaszcze­pie­ni do 15 listo­pa­da, w prze­ciw­nym razie gro­zi im zawie­sze­nie bez pra­wa do wyna­gro­dze­nia. Do tego w tym tygo­dniu pre­mier Tru­de­au powie­dział, że pro­win­cje i Otta­wa doszły do poro­zu­mie­nia w spra­wie jed­no­li­te­go nowe­go pasz­por­tu covi­do­we­go obo­wią­zu­ją­ce­go w cza­sie podró­ży kra­jo­wych i zagranicznych.

Komi­sarz Ther­rien oświad­czył, że jego biu­ro przez ostat­nie mie­sią­ce pro­wa­dzi­ło „kon­struk­tyw­ne dys­ku­sje” z urzęd­ni­ka­mi fede­ral­ny­mi na temat stan­da­ry­za­cji doku­men­tów szcze­pień na potrze­by podró­ży. Skar­gi, któ­re wpły­nę­ły w ostat­nich dniach, doty­czą jed­nak wyma­gań doty­czą­cych pra­cow­ni­ków fede­ral­nych. Będą roz­pa­try­wa­ne w kon­tek­ście zasad posza­no­wa­nia pry­wat­no­ści. Dodał, że zasa­dy te są takie same, nie­za­leż­nie od tego, czy spra­wa doty­czy doku­men­tów covi­do­wych do pra­cy, czy na podróż.

Reklama

Wcze­śniej we wspól­nym oświad­cze­niu komi­sa­rzy ds. pry­wat­no­ści – fede­ral­ne­go i pro­win­cyj­nych – stwier­dzo­no, że pasz­por­ty covi­do­we mogą być uza­sad­nio­ne tyl­ko wte­dy, gdy są nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia zamie­rzo­ne­go celu zwią­za­ne­go z ochro­ną zdro­wia publicz­ne­go, a sku­tecz­ność takich środ­ków w reali­za­cji celów musi być potwier­dzo­na. Ryzy­ko odno­szą­ce się do ochro­ny pry­wat­no­ści powin­no być pro­por­cjo­nal­ne do celu, zakres zbie­ra­nych danych oso­bo­wych powi­nien być ogra­ni­czo­ny, dane powin­ny być uży­wa­ne tyl­ko w zna­nym celu, a cały pro­gram powi­nien być zapla­no­wa­ny na czas okre­ślo­ny, a nie bez­ter­mi­no­wo. Ther­rien dodał w pią­tek, że rząd zapew­nił speł­nie­nie wszyst­kich warunków.