Panel dorad­czy ame­ry­kań­skiej Agen­cji ds. Żyw­no­ści i Leków (FDA) wyra­ził zgo­dę na poda­wa­nie szcze­pion­ki COVID-19 fir­my Pfi­zer dzie­ciom w wie­ku od 5 do 11 lat

Sie­dem­na­stu człon­ków Komi­te­tu Dorad­cze­go ds. Szcze­pio­nek i Powią­za­nych Pro­duk­tów Bio­lo­gicz­nych FDA gło­so­wa­ło za poda­niem dzie­ciom zmniej­szo­nej daw­ki szcze­pion­ki, z jed­nym gło­sem wstrzy­mu­ją­cym się od gło­su, dono­si NPR .

Pod­czas roz­mo­wy pane­lo­wej dr Eric Rubin, pro­fe­sor Harvar­du i redak­tor naczel­ny New England Jour­nal of Medi­ci­ne , powie­dział,  że nigdy nie dowie­my się, jak bez­piecz­na jest ta szcze­pion­ka, dopó­ki nie zacznie­my jej poda­wać. Tak to po pro­stu bywa. W ten spo­sób dowie­dzie­li­śmy się o rzad­kich powi­kła­niach innych szcze­pio­nek, takich jak szcze­pion­ka na koro­na­wi­ru­sa. I myślę, że powin­ni­śmy gło­so­wać za jej zatwierdzeniem.

Reklama

 

Wypo­wiedź Rubi­na wska­zu­ją­ca, że spo­łe­czeń­stwo musi  „zacząć się szcze­pić”, aby roz­po­znać „jak bez­piecz­na jest ta szcze­pion­ka dla dzie­ci”, a nie odwrot­nie, zanie­po­ko­iły wie­lu obserwatorów:

Kry­ty­cy szcze­pio­nek COVID twier­dzą, że cytat Rubi­na odzwier­cie­dla szer­sze podej­ście kla­sy rzą­dzą­cej do zatwier­dza­nia, dys­try­bu­cji i for­so­wa­nia zgod­no­ści ze szcze­pion­ka­mi, któ­re zosta­ły opra­co­wa­ne i wyda­ne znacz­nie szyb­ciej niż jaka­kol­wiek poprzednia.

Obroń­cy szcze­pio­nek twier­dzą, że ten rocz­ny okres roz­wo­ju nie zaczy­nał się od zera, ale opie­rał się na latach wcze­śniej­szych badań nad tech­no­lo­gią mRNA; i że jed­ną z inno­wa­cji admi­ni­stra­cji Trum­pa Ope­ra­tion Warp Spe­ed ​​było pro­wa­dze­nie róż­nych aspek­tów pro­ce­su roz­wo­ju jed­no­cze­śnie, a nie sekwen­cyj­nie, eli­mi­nu­jąc opóź­nie­nia nie­zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem. Jed­nak czyn­ni­ki te nie wyja­śnia­ją w peł­ni kon­den­sa­cji faz badań kli­nicz­nych – z któ­rych każ­da może trwać od 1–3 lat samo­dziel­nie – do zale­d­wie trzech miesięcy.

Cho­ciaż przy­pad­ki poważ­nych obra­żeń zgło­szo­ne do fede­ral­ne­go sys­te­mu zgła­sza­nia zda­rzeń nie­po­żą­da­nych zwią­za­nych ze szcze­pion­ką (VAERS) po przy­ję­ciu szcze­pio­nek prze­ciw COVID sta­no­wią mniej niż jeden pro­cent wszyst­kich dawek poda­wa­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, raport z 2010 r. przed­ło­żo­ny Depar­ta­men­to­wi Zdro­wia i Opie­ki Spo­łecz­nej Sta­nów Zjed­no­czo­nych ” ( HHS) Agen­cja Badań i Jako­ści Opie­ki Zdro­wot­nej (AHRQ) ostrze­gła, że ​​VAERS wykrył „mniej niż 1% nie­po­żą­da­nych zda­rzeń zwią­za­nych ze szcze­pion­ką”. Majo­wy repor­taż z NBC News cytu­je kil­ku eks­per­tów głów­ne­go nur­tu uzna­ją­cych „luki” w fede­ral­nym moni­to­ro­wa­niu szczepień.

Co wię­cej, coraz więk­sza orga­nizm danych wska­zu­je , że stra­te­gia maso­we­go wyszcze­pia­nia dla poko­na­nia COVID-19 zakoń­czy­ła się nie­po­wo­dze­niem, co osła­bia argu­ment na rzecz przy­mu­su szcze­pień. Rząd fede­ral­ny uwa­ża, że ponad 189 milio­nów Ame­ry­ka­nów (57% kwa­li­fi­ku­ją­cych się) jest „w peł­ni zaszcze­pio­nych”, ale ABC News poin­for­mo­wa­ło 6 paź­dzier­ni­ka, że ​​wię­cej Ame­ry­ka­nów zmar­ło na COVID-19 w tym roku (353 000) niż w całym 2020 roku (352 000). ), zgod­nie z dany­mi z Johns Hop­kins University.