Mini­ster trans­por­tu Omar Algha­bra ogło­sił w połu­dnie w pią­tek na lot­ni­sku Toron­to Pear­son komu­ni­kat o osta­tecz­nych naka­zach i wytycz­nych Trans­port Cana­da, któ­re zosta­ły wyda­ne liniom lot­ni­czym i kolejom.

Od godzi­ny 3 nad ranem 30 paź­dzier­ni­ka wszy­scy podróż­ni w Kana­dzie w wie­ku 12 lat i star­si muszą zostać w peł­ni zaszcze­pie­ni przed wej­ściem na pokład samo­lo­tów, pocią­gów lub stat­ków wyciecz­ko­wych w tym kraju.

Jeśli podróż­ni roz­po­czę­li pro­ces szcze­pień, ale jesz­cze go nie ukoń­czy­li, mogą przed­sta­wić dowód waż­ne­go testu mole­ku­lar­ne­go COVID-19 do 29 listo­pa­da. Od 30 listo­pa­da nie będą mogli podró­żo­wać, z wyjąt­kiem ogra­ni­czo­nych wyjątków.

reklama

Jeden z wyjąt­ków doty­czy sytu­acji nagłych i odda­lo­nych spo­łecz­no­ści, aby mogli uzy­skać dostęp do pod­sta­wo­wych usług.

Nowo­ścią jest rów­nież to, że Kana­dyj­ski Urząd Bez­pie­czeń­stwa Trans­por­tu Lot­ni­cze­go (CATSA) będzie wspie­rać ope­ra­to­rów poprzez potwier­dza­nie sta­tu­su szczepień.

Rząd fede­ral­ny wciąż pra­cu­je nad znor­ma­li­zo­wa­nym cer­ty­fi­ka­tem szcze­pień dla Kana­dyj­czy­ków do wyko­rzy­sta­nia pod­czas podró­ży, na razie pole­gać będzie na dowo­dach szcze­pień każ­dej prowincji.
Algha­bra ogło­sił rów­nież nowe środ­ki przej­ścio­we dla nie­szcze­pio­nych obco­kra­jow­ców, któ­rzy nie miesz­ka­ją w Kana­dzie, ale któ­rzy przy­by­li do kra­ju przed 30 paź­dzier­ni­ka. Będą mie­li czas do 28 lute­go na przed­sta­wie­nie dowo­du waż­ne­go testu mole­ku­lar­ne­go COVID-19, aby wejść na pokład samo­lo­tu i odle­cieć do kraju.

Algha­bra powie­dzia­ła Rose­ma­ry Bar­ton z CBC na począt­ku tego mie­sią­ca, że ​​rząd fede­ral­ny kon­ty­nu­uje współ­pra­cę z pro­win­cja­mi i tery­to­ria­mi, aby opra­co­wać znor­ma­li­zo­wa­ny cer­ty­fi­kat, któ­ry praw­do­po­dob­nie zawie­rał­by kod QR dla podróż­nych do wyko­rzy­sta­nia na lotnisku.