Kon­ser­wa­tyw­ny publi­cy­sta Aaron Gunn uwa­ża, że odrzu­ce­nie przez par­tię libe­ral­ną Kolum­bii Bry­tyj­skiej jego kan­dy­da­tu­ry na sta­no­wi­sko lide­ra tego ugru­po­wa­nia sta­no­wi pogwał­ce­nie praw wybor­czych człon­ków par­tii. Gunn twier­dzi, że to prze­czy demo­kra­cji, a ci, któ­rzy odrzu­ci­li jego kan­dy­da­tu­rę, naj­wy­raź­niej uzna­li, że wie­dzą lepiej od jej człon­ków, co leży w inte­re­sie partii.

22 paź­dzier­ni­ka Gunn dostał maila z infor­ma­cją, że Leader­ship Elec­tion Orga­ni­zing Com­mit­tee (LEOC) prze­pro­wa­dził “grun­tow­ny prze­gląd” komen­ta­rzy zamiesz­cza­nych przez nie­go w mediach spo­łecz­no­ścio­wych i doszedł do wnio­sku, że jego kan­dy­da­tu­ra była­by “nie­spój­na z poglą­da­mi par­tii libe­ral­nej Kolum­bii Bry­tyj­skiej na temat pojed­nia­nia, róż­no­rod­no­ści i akcep­ta­cji”. W mailu napi­sa­no, że Gunn ma moż­li­wość odnie­sie­nia się do nie­któ­rych wpi­sów. Gunn odpo­wie­dział po tygo­dniu, ale i tak jego kan­dy­da­tu­ra zosta­ła odrzucona.

Do tego par­tia doda­ła nowy zapis do zasad wybo­ru lide­ra, zatwier­dzo­ny przez LEOC w lutym. Nowy zapis mówi o tym, że kan­dy­do­wać mogą tyl­ko oso­by, któ­re nie nad­szarp­ną repu­ta­cji par­tii. Wszy­scy kan­dy­da­ci muszą na piśmie zobo­wią­zać się, że będą pro­wa­dzić kam­pa­nię i zacho­wy­wać się w taki spo­sób, by nie skom­pro­mi­to­wać partii.

reklama

Gunn uwa­ża, że taki zapis jest subiek­tyw­ny i w prze­ci­wień­stwie do innych, zapi­sa­nych wcze­śniej zasad, zale­ży od interpretacji.

Gunn zapo­wie­dział 8 paź­dzier­ni­ka, że będzie kan­dy­do­wał na lide­ra pro­win­cyj­nych libe­ra­łów. Kil­ka dni póź­niej NDP zarzu­ci­ło mu, że zaprze­czał ist­nie­niu rasi­zmu sys­te­mo­we­go. Jed­no­cze­śnie inny kan­dy­dat, Micha­el Lee, poseł z okrę­gu Van­co­uver-Lan­ga­ra, zaczął nawo­ły­wać do odrzu­ce­nia kan­dy­da­tu­ry Gun­na przy­pi­su­jąc mu nie­to­le­ran­cję. Gunn napi­sał potem na twit­te­rze, że urzęd­ni­kom par­tyj­nym nie podo­ba się, że nie wyko­rzy­stał trzech oka­zji, by przy­znać, że Kana­da popeł­ni­ła ludo­bój­stwo wzglę­dem lud­no­ści rdzennej.