Znicz dla boha­te­ra Toron­to 2021 — 31 paź­dzier­ni­ka towa­rzy­szy­my z kame­rą har­ce­rzom na cmen­ta­rzu Park Lawn w Eto­bi­co­ke, gdzie spo­czy­wa kil­ku­set zasłu­żo­nych Polaków.