Coraz wię­cej kon­gres­ma­nów kry­ty­ku­je zapro­po­no­wa­ny przez admi­ni­stra­cję Bide­na plan pła­ce­nia rodzi­nom migran­tów roz­dzie­lo­nych na gra­ni­cy po nie­le­gal­nym jej prze­kro­cze­niu 450 000 dola­rów na oso­bę, zauwa­ża­jąc, że jest to nawet wię­cej niż otrzy­mu­ją z tytu­łu ubez­pie­cze­nia rodzi­ny ame­ry­kań­skich żoł­nie­rzy, któ­rzy zgi­nę­li na służbie.

„Biden chce zapła­cić nie­le­gal­nym imi­gran­tom 450 000 dola­rów za ich tru­dy pod­czas łama­nia naszych praw tym­cza­sem, jeśli żoł­nierz ginie w akcji, jego naj­bliż­si krew­ni otrzy­ma­ją wypła­tę ubez­pie­cze­nia w wyso­ko­ści 400 000 dola­rów” – napi­sał na Twit­te­rze tek­sań­ski republikanin.

Rząd pró­bu­je obec­nie poro­zu­mieć się z migran­ta­mi, któ­rzy twier­dzą, że poli­ty­ka zero­wej tole­ran­cji z cza­sów Trum­pa, któ­ra w nie­któ­rych przy­pad­kach oddzie­la­ła ich od dzie­ci na kil­ka mie­się­cy, spo­wo­do­wa­ła trwa­łe szko­dy psychiczne.

Tym­cza­sem urzęd­ni­cy z Depar­ta­men­tów Spra­wie­dli­wo­ści, Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go oraz Zdro­wia i Opie­ki Spo­łecz­nej roz­wa­ża­ją wypła­ty dla rodzin imi­gran­tów, któ­re mogą wynieść bli­sko 1 milion dola­rów dla dwóch osób w tej samej rodzi­nie, dono­si Wall Stre­et Journal.

Ame­ry­kań­ska Unia Swo­bód Oby­wa­tel­skich, któ­ra repre­zen­tu­je roz­dzie­lo­ne rodzi­ny, ziden­ty­fi­ko­wa­ła oko­ło 5500 dzie­ci oddzie­lo­nych od rodzi­ców na gra­ni­cy w trak­cie poli­ty­ki Trumpa.

„Joe Biden dał Ame­ry­ka­nom czek na 1300 dola­rów, ale chce dać nie­le­gal­nym imi­gran­tom 450 000 dola­rów, czy­li wię­cej niż fun­dusz odszko­do­wań dla ofiar 11 wrze­śnia. W obli­czu rosną­cej infla­cji wła­śnie tak chce wyda­wać two­je pie­nią­dze. Takie Prio­ry­te­ty”, napi­sał na Twit­te­rze kon­gres­man Doug Lamb­born, R‑Colo.

 

Wie­lu komen­ta­to­rów wska­zu­je, że pre­zy­dent Biden spra­wia nie­po­ko­ją­ce wra­że­nie a jego wypo­wie­dzi czę­sto są niekoherentne.