Część posłów obo­zu rzą­dzą­ce­go sprze­ci­wia się segre­ga­cji sanitarnej.

Mini­ster zdro­wia Adam Nie­dziel­ski w tele­wi­zyj­nym wystą­pie­niu zaata­ko­wał poseł PiS Annę Marię Siar­kow­ską — pisze nczas.com.
Mini­ster Nie­dziel­ski nie porzu­ca pomy­słu segre­ga­cji sani­tar­nej wszyst­kich pra­cow­ni­ków i zapo­wia­da powrót pro­jek­tu do Sej­mu. Pro­wa­dzą­cy Pol­sat News Piotr Witwic­ki przy­po­mniał mini­stro­wi pod­czas roz­mo­wy, że m.in. posłan­ka Anna Siar­kow­ska z klu­bu PiS jest prze­ciw­na temu pro­jek­to­wi i mówi o „segre­ga­cji sanitarnej”.

– W tym wypad­ku mamy do czy­nie­nia z takim pozio­mem nie­ra­cjo­nal­no­ści, zaco­fa­nia czy zabo­bo­nu, że moż­na powie­dzieć, że to nie przy­sta­je wykształ­co­ne­mu czło­wie­ko­wi – powie­dział Niedzielski.

Do wypo­wie­dzi mini­stra odnie­śli się w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przed­sta­wi­cie­le obo­zu władzy.

Poseł Janusz Kowal­ski przy­po­mniał, że segre­ga­cję sani­tar­ną kry­ty­ku­je nie tyl­ko Siar­kow­ska, ale cho­ciaż­by pre­zy­dent Andrzej Duda oraz Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich, prof. Mar­cin Wiącek.

„Dla­cze­go Panie Mini­strze ata­ku­je Pan ad per­so­nam posła klu­bu PiS za kry­ty­kę nie­kon­sty­tu­cyj­ne­go ogra­ni­cza­nia wol­no­ści (a tym jest zła­ma­nie tajem­ni­cy lekar­skiej!)? Dość powie­dzieć, że segre­ga­cję sani­tar­ną kry­ty­ku­je też Pre­zy­dent i RPO” – wska­zał Kowalski.

Sygnał do ata­ku na Nie­dziel­skie­go musiał pójść w obo­zie Soli­dar­nej Pol­ski, czy­li koali­cjan­ta PiS, bo w podob­nym tonie wypo­wie­dział się inny poseł tego ugru­po­wa­nia, Mariusz Kałużny.

„Odra­bia­my zaufa­nie tam gdzie­śmy stra­ci­li. Kro­czy­my po 3 zwy­cię­stwo. A tutaj w uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych wycho­dzi mini­ster Nie­dziel­ski i pra­wi swo­je ‚mądro­ści’. To sabo­taż” – napisał.

Krót­ko do słów Nie­dziel­skie­go odnio­sła się tak­że sama Siar­kow­ska. „Pra­wa i wol­no­ści oby­wa­tel­skie to nie zabo­bon” – skomentowała.