Mie­siąc Dzie­dzic­twa Pol­skie­go w Onta­rio — usta­wa przed­ło­żo­na w Legislaturze

Chri­sti­ne Hogarth posłan­ka repre­zen­tu­ją­ca okręg Eto­bi­co­ke-Lake­sho­re w Legi­sla­tu­rze Onta­rio,  przed­ło­ży­ła w izbie usta­wę, któ­ra, jeśli zosta­nie uchwa­lo­na pro­kla­mu­je Mie­siąc Dzie­dzic­twa Pol­skie­go w Onta­rio dla uczcze­nia wkła­du spo­łecz­no­ści pol­skiej  w budo­wę i roz­wój tej prowincji.

Pol­ski Heri­ta­ge Month będzie obcho­dzo­ny każ­de­go roku w maju, na pamiąt­kę   Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja.

„Jed­nym z powo­dów, dla któ­re­go zde­cy­do­wa­łam się na wej­ście w poli­ty­kę była ochro­na demo­kra­tycz­ne­go ducha Onta­rio,” powie­dzia­ła Hogarth przed­kła­da­jąc ustawę.

Reklama

„Nie ma lep­sze­go spo­so­bu na to, niż uczcze­nie i poka­za­nie jak nasze spo­łecz­no­ści imi­gran­tów wzbo­ga­ci­ły prowincję”.

„Doty­czy to zwłasz­cza Polo­nii Onta­rio, któ­rej przod­ko­wie wal­czy­li o wol­ność przez wie­ki, w tym pod­czas oku­pa­cji hitle­row­skiej i sowieckiej”.

Według spi­su z 2016 r. oko­ło 524 000 pol­skich Kana­dyj­czy­ków miesz­ka w Onta­rio. To o wie­le wię­cej niż w jakiej­kol­wiek innej pro­win­cji.  Pra­wie 12 000 miesz­ka w okrę­gu Hogarth Etobicoke-Lakeshore.

Ini­cja­ty­wa spo­tka­ła się z wiel­kim popar­ciem tak przed­sta­wi­cie­li Polo­nii, jak i pol­skich służb dyplomatycznych.

 

Poni­żej cały komunikat