Dziś chcia­łem zapro­po­no­wać coś z naj­po­pu­lar­niej­szych dań jakie są zna­ne ludz­ko­ści. Nie ma chy­ba na świe­cie kra­ju no może Korea Płn. gdzie lud­ność nie zna tego dania. Ale prze­cież ten kore­ań­ski despo­ta uczył się w Szwaj­ca­rii więc zna to bar­dzo dobrze.

        Oczy­wi­ście mowa o hot dogach. Każ­dy z nas robił w domu lub bie­gał do fast foodu na hot doga. Zatem kil­ka zdań o histo­rii i dwa naj­po­pu­lar­niej­sze prze­pi­sy. Pamię­tam ten smak. Jak byłem w N.Y. (3 lata) to czę­sto kupo­wa­łem gdy nie zabra­łem dru­gie­go śniadania.

pozdra­wiam  Bogu­sław Sypień

HISTORIA GORĄCEGO PSA

        Kieł­ba­sa jest jed­ną z naj­star­szych form prze­two­rzo­nej żyw­no­ści, o któ­rej już wspo­mnia­no w Ody­sei Home­ra już w IX wie­ku p.n.e.

        Frank­furt nad Menem w Niem­czech, temu mia­stu tra­dy­cyj­nie przy­pi­su­je się pocho­dze­nie parów­ki. Jed­nak twier­dze­nie to jest kwe­stio­no­wa­ne przez tych, któ­rzy twier­dzą, że popu­lar­na kieł­ba­sa — zna­na jako “jam­nik” lub “kieł­ba­sa dla małe­go psa” — zosta­ła stwo­rzo­na pod koniec 1600 roku przez Johan­na Geo­r­gheh­ne­ra, rzeź­ni­ka, miesz­ka­ją­ce­go w Cobur­gu w Niem­czech. Według tego rapor­tu Geo­r­gheh­ner udał się póź­niej do Frank­fur­tu, aby pro­mo­wać swój nowy produkt.

        Mówi się, że parów­kę wyna­le­zio­no tam w 1487 roku, pięć lat przed wyru­sze­niem Krzysz­to­fa Kolum­ba do nowe­go świa­ta. Miesz­kań­cy Wied­nia, wska­zu­ją na ter­min „wie­ner”, aby udo­wod­nić, że ich mia­sto jest miej­scem naro­dzin hot doga. Jak się oka­zu­je, jest to praw­do­po­dob­ne, że hot dog ten z Ame­ry­ki Pół­noc­nej pocho­dzi z sze­ro­ko roz­po­wszech­nio­nej euro­pej­skiej kieł­ba­sy spro­wa­dzo­nej do w/w Ame­ry­ki przez emi­gran­tów rzeź­ni­ków z kil­ku naro­do­wo­ści. Spor­ne jest rów­nież, kto pierw­szy podał kieł­ba­sę z buł­ką. Jeden raport mówi, że nie­miec­ki imi­grant sprze­da­wał kieł­ba­ski wraz z buł­ka­mi i z kiszo­ną kapu­stą, pro­sto z wóz­ka w nowo­jor­skim Bowe­ry w latach 60-tych XIX wie­ku. W 1871 roku Char­les Felt­man, nie­miec­ki pie­karz, otwo­rzył pierw­sze sto­isko z hot doga­mi na Coney Island NY, sprze­da­jąc m.in. 3684 hot dogów w mlecz­nej buł­ce pod­czas pierw­sze­go roku swo­jej działalności.

        Rok 1893 był waż­ną datą w histo­rii hot dogów. W tym samym roku w Chi­ca­go wysta­wa kolum­bij­ska przy­cią­gnę­ła tłu­my zwie­dza­ją­cych, któ­rzy kon­su­mo­wa­li duże ilo­ści kieł­ba­sek sprze­da­wa­nych przez sprze­daw­ców. Ludzie polu­bi­li taki jedze­nie, któ­re było łatwe do zje­dze­nia, wygod­ne i nie­dro­gie. Histo­ryk hot dogów, dr Kra­ig, eme­ry­to­wa­ny pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Roose­vel­ta, mówił, że Niem­cy zawsze jedli kieł­ba­ski z chle­bem. Ponie­waż kul­tu­ra kieł­ba­sy jest nie­miec­ka, praw­do­po­dob­nie to Niem­cy wpro­wa­dzi­li prak­ty­kę jedze­nia kieł­ba­sek, któ­re dziś zna­my jako hot dogi, gorą­ce i przy­tu­lo­ne do buł­ki. Rów­nież w 1893 r. kieł­ba­ski sta­ły się hitem w par­kach base­bal­lo­wych. Uwa­ża się, że ta tra­dy­cja zosta­ła zapo­cząt­ko­wa­na przez wła­ści­cie­la baru w St. Louis, Chri­sa Von de Ahe, nie­miec­kie­go imi­gran­ta, któ­ry był rów­nież wła­ści­cie­lem głów­nej dru­ży­ny base­bal­lo­wej St. Louis Browns.

        Wie­lu histo­ry­ków kuli­nar­nych draż­ni się z suge­stią, że dzi­siej­szy hot dog w buł­ce został wpro­wa­dzo­ny pod­czas wysta­wy „Louisia­na Pur­cha­se Expo­si­tion” w St. Louis w 1904 roku przez bawar­skie­go kon­ce­sjo­na­riu­sza Feuch­twan­ge­ra. Jak gło­si legen­da, poży­czał swo­im klien­tom bia­łe ręka­wicz­ki, aby trzy­mać gorą­ce kieł­ba­ski. Ponie­waż więk­szość ręka­wic nie zosta­ła zwró­co­na, zapa­sy zaczę­ły się koń­czyć. Podob­no wte­dy popro­sił o pomoc swo­je­go szwa­gra, pie­ka­rza. Pie­karz zaim­pro­wi­zo­wał dłu­gie, mięk­kie buł­ki, któ­re paso­wa­ły do mię­sa — w ten spo­sób wymy­ślił buł­kę do hot dogów.

        Dr. Kra­ig nie może do koń­ca prze­łknąć tej opo­wie­ści i mówi, że kaz­da nacja opo­wia­da, że buł­ki z hot doga­mi są ich wła­snym wyna­laz­kiem, ale naj­bar­dziej praw­do­po­dob­nym fak­tem jest to, że owa prak­ty­ka zosta­ła prze­ka­za­na przez nie­miec­kich imi­gran­tów i stop­nio­wo upo­wszech­ni­ła się w ame­ry­kań­skiej kulturze.

        Jak powstał ter­min „hot dog”? Otóż inną histo­rią, któ­ra iry­tu­je poważ­nych histo­ry­ków, jest to, jak powstał sam ter­min „hot dog”. Jed­ni twier­dzą, że sło­wo to zosta­ło wymy­ślo­ne w 1901 roku w New York Polo Gro­unds w zim­ny kwiet­nio­wy dzień. Sprze­daw­cy sprze­da­wa­li hot dogi z prze­no­śnych zbior­ni­ków z gorą­cą wodą, krzy­cząc „Są roz­grza­ne do czer­wo­no­ści! Kup kieł­ba­ski jam­ni­ki póki są roz­grza­ne do czer­wo­no­ści!” Tad Dorgan, rysow­nik spor­to­wy New York Jour­nal, zaob­ser­wo­wał tę sce­nę i nary­so­wał do gazet rysu­nek szcze­ka­ją­cych kieł­ba­sek jam­ni­ków, cie­pło utu­lo­nych w buł­kach. Nie wie­dząc, jak prze­li­te­ro­wać popraw­nie „jam­nik”, napi­sał po pro­stu „hot dog!” Mówi się, że rysu­nek był sen­sa­cją, dla­te­go rysow­nik ukuł nim ter­min „hot dog”. Jed­nak do dziś histo­ry­cy nie są w sta­nie zna­leźć tej kre­sków­ki, pomi­mo ogrom­ne­go dorob­ku Dorga­na i jego popularności.

        Kra­ig i inni histo­ry­cy kuli­nar­ni wska­zu­ją na cza­so­pi­sma uni­wer­sy­tec­kie, w któ­rych sło­wo „hot dog” zaczę­ło poja­wiać się w latach 90. XIX wie­ku. Ter­min ten już obo­wią­zy­wał w Yale jesie­nią 1894 roku, kie­dy „food­tra­ki” sprze­da­wa­ły hot dogi w aka­de­mi­kach. Nazwa była sar­ka­stycz­nym komen­ta­rzem do pocho­dze­nia mię­sa. Odnie­sie­nia do kieł­ba­sek jam­ni­ko­wych i osta­tecz­nie hot dogów moż­na prze­śle­dzić do nie­miec­kich imi­gran­tów w XIX wie­ku. Ci imi­gran­ci przy­wieź­li do Ame­ry­ki nie tyl­ko kieł­ba­ski, ale tak­że psy jam­ni­ki. Nazwa naj­praw­do­po­dob­niej zaczę­ła się jako żart o małych, dłu­gich, chu­dych psach żyją­cych w domach Niem­ców. W rze­czy­wi­sto­ści nawet Niem­cy nazy­wa­li parów­kę kieł­ba­są „mały pies” lub „jam­nik”, łącząc w ten spo­sób sło­wo „pies” z ich nazwą wurst.

HOT DOG W STYLU CHICAGOWSKIM

        Chi­ca­go Hot­Dog to kla­syk Win­dy City i ulu­bie­niec fanów spor­tu! Parów­ka musi być w cało­ści woło­wa, buł­ka musi być z makiem, skład­ni­ki muszą być uło­żo­ne na buł­ce w okre­ślo­nej kolej­no­ści. I cokol­wiek zro­bisz, nie psuj tego prze­py­chu keczupem!

Skład­ni­ki

Ory­gi­nal­na recep­tu­ra daje 1 porcję

    1 hot dog w cało­ści wołowy

    1 buł­ka mako­wa do hot-doga

    1 łyż­ka żół­tej musztardy

    1 łyż­ka słod­kiej zie­lo­nej marynaty

    1 łyż­ka posie­ka­nej cebuli

    4 ćwiart­ki pomidora

    1 koper­ko­wa włócz­nia ogórkowa

    2 paprycz­ki sportowe

    1 kro­pla soli z selera

Zago­tuj w garn­ku wodę. Zmniej­szyć ogień, umie­ścić hot doga w wodzie i goto­wać 5 minut ma być b.gorący. Wyj­mij hot doga i odstaw na bok. Ostroż­nie włóż do garn­ka koszyk do goto­wa­nia na parze i ogrzej buł­kę przez 2 minu­ty lub do cza­su, aż będzie moc­no cie­pła. Umieść hot doga w gorą­cej buł­ce. Ułóż na dodat­kach w tej kolej­no­ści: żół­ta musz­tar­da, słod­ko-zie­lo­na mary­na­ta, cebu­la, ćwiart­ki pomi­do­ra, ogó­rek kiszo­ny, papry­ka i sól z sele­rem. Pomi­do­ry powin­ny być uło­żo­ne mię­dzy hot dogiem a gór­ną czę­ścią buł­ki. Umieść mary­na­tę mię­dzy hot dogiem a dnem buł­ki. Nawet nie myśl o keczupie!

PIES Z NOWEGO JORKU zna­ny w całej Ameryce

Skład­ni­ki na 4 porcje

    2 łyżecz­ki ole­ju roślinnego

    cebu­la , cien­ko pokrojona

    ¼ szklan­ki wody( 60 ml )

    2 łyż­ki ketchupu

    1 łyżecz­ka soli

    4 koszer­ne hot dogi wołowe

    4 buł­ki do hot dogów

    kapu­sta kiszona

    żół­ta musz­tar­da francuska

            Sos cebu­lo­wy: Roz­grzać olej na patel­ni na małym ogniu. Dodaj cebu­lę i gotuj przez kil­ka minut, aż zmięk­nie. Dodaj wodę, keczup i sól. Przy­kryj patel­nię i gotuj przez oko­ło 20 minut, mie­sza­jąc od cza­su do cza­su, aż cebu­la będzie cał­ko­wi­cie mięk­ka i soczysta.

        Gotuj hot dogi kil­ka minut aby były ugo­to­wa­ne i gorą­ce. Umieść w buł­kach, a następ­nie ułóż kapu­stę kiszo­ną, sos cebu­lo­wy i ostrą musz­tar­dę French’s na wierzch. Gotowe.