Roz­po­czę­ła się wła­śnie naj­więk­sza do tej pory pró­ba maso­we­go siło­we­go wej­ścia na teren Pol­ski — prze­ka­zał w ponie­dzia­łek rano rzecz­nik mini­stra koor­dy­na­to­ra służb spe­cjal­nych Sta­ni­sław Żaryn, infor­mu­jąc o dużej gru­pie migran­tów, któ­ra pla­nu­je prze­kro­czyć gra­ni­cę Bia­ło­ru­si z Polską.

Infor­ma­cję na ten temat Żaryn prze­ka­zał na Twit­te­rze. Do wpi­su dołą­czył film, na któ­rym widać, jak wzdłuż dro­gi masze­ru­je gru­pa kil­ku­set osób z baga­ża­mi. Wśród nich są tak­że dzieci.


“Na gra­ni­cy peł­ni służ­bę już ponad 12 tys. żoł­nie­rzy. Pod­nie­śli­śmy stan goto­wo­ści Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej. Wspól­nie ze służ­ba­mi MSWiA jeste­śmy przy­go­to­wa­ni do obro­ny pol­skiej gra­ni­cy” — napi­sał w ponie­dzia­łek na Twit­te­rze mini­ster Mariusz Błaszczak.

reklama

Wice­mi­ni­ster spraw zagra­nicz­nych Piotr Waw­rzyk odno­sząc się w ponie­dzia­łek w Pro­gra­mie Pierw­szym Pol­skie­go Radia do sytu­acji na pol­sko-bia­ło­ru­skiej gra­ni­cy, w tym do pro­wo­ko­wa­nia pol­skich żoł­nie­rzy, wyra­ził prze­ko­na­nie, że wła­dze Bia­ło­ru­si usil­nie dążą do eska­la­cji, któ­ra dopro­wa­dzi do tego, że będą “ofia­ry śmier­tel­ne po któ­rejś stronie”.


Stwier­dził też, że naj­gor­sze jest, iż sta­no­wi­sko Bia­ło­ru­si jest coraz bar­dziej sztyw­ne i nie ma po tam­tej stro­nie żad­nej refleksji.

Waw­rzyk był też pyta­ny czy może docho­dzić do “testo­wa­nia” naszej gra­ni­cy i prób wywo­ła­nia real­ne­go incy­den­tu gra­nicz­ne­go. Odparł, że taką pró­bą było prze­kro­cze­nie gra­ni­cy przez uzbro­jo­ne oso­by, co mia­ło miej­sce przed tygodniem.

“Dzi­siaj mamy, z tego co dono­szą media, szy­ko­wa­ną dużą pro­wo­ka­cję na gra­ni­cy w Kuź­ni­cy Bia­ło­stoc­kiej. Wyglą­da na to, że tam będzie pró­ba siło­we­go prze­kro­cze­nia gra­ni­cy przez przej­ście gra­nicz­ne. Widać reżim nie usta­je w swo­ich pro­wo­ka­cjach posu­wa­jąc się do tych naj­gor­szy jakie tyl­ko mogą być” — dodał Wawrzyk.

Od wio­sny gwał­tow­nie wzro­sła licz­ba prób nie­le­gal­ne­go prze­kro­cze­nia gra­ni­cy Bia­ło­ru­si z Litwą, Łotwą i Pol­ską przez migran­tów z kra­jów Bli­skie­go Wscho­du, Afry­ki i innych regionów.