Bill Gates już kil­ka lat temu stra­szył pan­de­mią, prze­ko­nu­jąc, że świat nie jest na nią goto­wy. Teraz miliar­der ostrze­ga przed bro­nią bio­lo­gicz­ną, z któ­rej wkrót­ce mogą sko­rzy­stać ter­ro­ry­ści. Ini­cjo­wa­na pan­de­mia poko­na ludzkość?

Pod­czas jed­ne­go z ostat­nich wywia­dów Bill Gates zaape­lo­wał do przy­wód­ców całe­go świa­ta, by przy­go­to­wa­li się do nowe­go zagro­że­nia, któ­re wkrót­ce w przy­szło­ści może dopro­wa­dzić do pogro­mu ludz­ko­ści. Miliar­der twier­dzi, że za jakiś czas ter­ro­ry­ści ruszą na naj­bar­dziej ruchli­we lot­ni­ska, by roz­sie­wać tam ospę.

Współ­za­ło­ży­ciel Micro­so­ftu wezwał WHO do utwo­rze­nia nowej gru­py ds. pan­de­mii. Jak dodał, kra­je takie jak USA i Wiel­ka Bry­ta­nia powin­ny przy­go­to­wy­wać się do kolej­nej pandemii.

Reklama

Miliar­der przy­zna­je, że pan­de­mie mogą powsta­wać nie tyl­ko w natu­ral­ny spo­sób, ale mogą być też celo­wo ini­cjo­wa­ne. W przy­szło­ści zaraz­ki mogą być wyko­rzy­sta­ne przez bioterrorystów.

Mówisz: OK, a co by było, gdy­by bio­ter­ro­ry­sta przy­niósł ospę na 10 lot­nisk? Wiesz, jak zare­ago­wał­by na to świat? Ist­nie­ją epi­de­mie wywo­ła­ne natu­ral­nie i epi­de­mie wywo­ła­ne bio­ter­ro­ry­zmem, któ­re mogą być nawet znacz­nie gor­sze niż to, cze­go doświad­cza­my dzi­siaj — mówił Gates.

Zda­niem Gate­sa zwięk­szo­ne nakła­dy finan­so­we na zapo­bie­ga­nie pan­de­mii mają wie­le dodat­ko­wych korzy­ści. Jak twier­dzi, przy­szłe bada­nia mogą obfi­to­wać w roz­ma­ite inno­wa­cje medycz­ne, któ­re wyko­rzy­sta­my do walk z wie­lo­ma chorobami…