Ogło­szo­no nomi­na­cje do tego­rocz­nej edy­cji Nagro­dy Lite­rac­kiej im. Józe­fa Mackiewicza

Ogło­szo­no nomi­na­cje do tego­rocz­nej edy­cji Nagro­dy Lite­rac­kiej im. Józe­fa Mac­kie­wi­cza. W fina­ło­wej szó­st­ce zna­la­zły się nastę­pu­ją­ce pozycje:

Paweł Lisic­ki, „Dogmat i tia­ra. Esej o upad­ku rzym­skie­go kato­li­cy­zmu”, Wydaw­nic­two Fron­da, War­sza­wa, 2020

Piotr Wierz­bic­ki, „Powrót do Mic­kie­wi­cza”, PIW, War­sza­wa, 2020

Piotr Lipiń­ski, „Kro­ków sie­dem do koń­ca. Ubec­ka ope­ra­cja, któ­ra znisz­czy­ła pod­zie­mie”, Wydaw­nic­two Czar­ne, 2020

Pau­li­na Sub­ocz-Bia­łek, Ire­ne­usz Sta­roń, „Poza mapą. O »Nad­be­re­zyń­cach« Flo­ria­na Czer­ny­sze­wi­cza”, Arca­na, Kra­ków, 2020

Woj­ciech Kudy­ba, „I co dalej?”, Pew­ne Wydaw­nic­two, Kiel­ce, 2020

Kata­rzy­na Bła­żew­ska, „Prze­strze­nie tota­li­tar­ne­go znie­wo­le­nia. Doświad­cze­nia woj­ny i oku­pa­cji w twór­czo­ści Józe­fa Mac­kie­wi­cza”, Insty­tut Pilec­kie­go, Kiel­ce, 2020.

Nagro­da Lite­rac­ka im. Józe­fa Mac­kie­wi­cza przy­zna­wa­na jest od 2002 roku. Zosta­ła ufun­do­wa­na w celu upa­mięt­nie­nia posta­ci i dzie­ła Józe­fa Mac­kie­wi­cza, wybit­ne­go pisa­rza i dzia­ła­cza poli­tycz­ne­go. Przy­zna­wa­na jest pol­skim auto­rom za książ­ki w szcze­gól­ny spo­sób popu­la­ry­zu­ją­ce rodzi­mą kul­tu­rę, histo­rię i tradycję.W ubie­głym roku Nagro­dę otrzy­mał Woj­ciech Rosz­kow­ski za książ­kę „Roz­trza­ska­ne lustro. Upa­dek cywi­li­za­cji zachod­niej” (Bia­ły Kruk).

Nagro­dę przy­zna­ła Kapi­tu­ła w skła­dzie: prof. Jacek Bar­ty­zel, prof. Doro­ta Heck, prof. Krzysz­tof Dyb­ciak, Wacław Hole­wiń­ski, Jan Michał Małek, prof. Maciej Urba­now­ski (prze­wod­ni­czą­cy), Sta­ni­sław Michal­kie­wicz (sekre­tarz) i Rafał Ziemkiewicz.

[źró­dło: rynek-ksiazki.pl]