Radwa­no­wi­ce: Uro­czy­sto­ści poświę­ce­nia Kre­so­wej Dro­gi Krzyżowej

W Schro­ni­sko Radwa­no­wi­ce w Radwa­no­wi­cach zakoń­czy­ły się uro­czy­sto­ści poświę­ce­nia Kre­so­wej Dro­gi Krzy­żo­wej. Poświę­ce­nia doko­nał ks. dr Hen­ryk Zątęk z Węgier­skiej Gór­ki, kawa­ler Meda­lu Bra­ta Alberta.

Dro­ga Krzy­żo­wa, któ­ra jest darem Cari­tas Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej, zosta­ła prze­nie­sio­na ze Szczyr­ku do Radwa­no­wic oraz na nowo zamon­to­wa­na wysił­kiem pra­cow­ni­ków i wolon­ta­riu­szy Fun­da­cja im. Bra­ta Alber­ta oraz Miło­śni­ków Kre­sów Wschod­nich z kra­ju i zagranicy.

W imie­niu ofia­ro­daw­ców głos zabra­li euro­po­seł Wal­de­mar Toma­szew­ski / Val­de­mar Toma­še­vski z Wil­na, dr Bogu­sław Rogal­ski z Gie­trz­wał­du na War­mii, Bog­dan Kaspro­wicz, przed­sta­wi­ciel Zwią­zek Ormian w Pol­sce im. Ks. Abpa Józe­fa Teo­do­ro­wi­cza w Gli­wi­cach, dr Elż­bie­ta Bryc­ka z Uni­wer­sy­tet Peda­go­gicz­ny w Kra­ko­wie oraz przed­sta­wi­ciel Sto­wa­rzy­sze­nie Mię­dzy­na­ro­do­wy Moto­cy­klo­wy Rajd Katyński.

Reklama

Wśród zapro­szo­nych gości nie zabra­kło pani wójt Gmi­na Zabie­rzów Elż­bie­ta Bur­tan, pana wice­bur­mi­strza Krze­szo­wi­ce Witol­da Kul­czyc­kie­go i pana wój­ta Gmi­na Jaro­cin Zbi­gnie­wa Wal­cza­ka. Wię­cej zdjęć i infor­ma­cji   w arty­ku­le Bog­dan Gan­carz w Gość Kra­kow­ski oraz innych mediach.

Bóg zapłać dla wszyst­kich ofia­ro­daw­ców i uczestników!

ks, Tade­usz Isakowicz-Zaleski

fot. Jolan­ta Ruszała