Osu­wi­ska, któ­re mia­ły miej­sce w nie­dzie­lę na dro­dze nr 7 w pobli­żu Agas­siz w Kolum­bii Bry­tyj­skiej, oko­ło 125 kilo­me­trów na wschód od Van­co­uver, nastą­pi­ły, po ule­wa­nych opadach.

Od nie­dziel­ne­go wie­czo­ru aż 275 osób, w tym 50 dzie­ci, zosta­ło uwię­zio­nych na odcin­ku dro­gi poin­for­mo­wał we wspól­nym komu­ni­ka­cie City of Van­co­uver and Cana­da Task For­ce 1, lokal­na  eki­pa poszukiwawczo-ratownicza.

Reklama

Śmi­głow­ce Cor­mo­rant Sił Zbroj­nych Kana­dy prze­pro­wa­dzi­ły w ponie­dzia­łek  wie­le lotów ratun­ko­wych, trans­por­tu­jąc ewa­ku­owa­nych mię­dzy usu­wi­skiem a cen­trum pomo­cy w pobli­skim Agassiz.

Nie było żad­nych  ofiar śmiertelnych