Dzi­siaj, czy­li 16 listo­pa­da, odby­ła się kolej­na z serii demon­stra­cji orga­ni­zo­wa­nych przez Kon­fe­de­ra­cję pod hasłem “Stop segre­ga­cji sani­tar­nej”. Data nie była przy­pad­ko­wa, tego dnia w Sej­mie mia­ła się odbyć ponow­na pró­ba pro­ce­do­wa­nia usta­wy, któ­ra m.in. dawa­ła­by pra­co­daw­com pra­wo wglą­du w histo­rię medycz­ną pra­cow­ni­ków i zwal­nia­nia tych nie­zasz­cze­pio­nych na Covid.

Do uczest­ni­ków, choć nie­licz­ne­go, zgro­ma­dze­nia przed Sej­mem, ale oglą­da­ne­go przez tysią­ce w nie­za­leż­nych mediach, prze­ma­wia­li poli­ty­cy Kon­fe­de­ra­cji. Jak powie­dział poseł Win­nic­ki, pre­sja ma sens, rząd kie­ru­ją­cy się son­da­ża­mi kolej­ny raz zre­zy­gno­wał z wpro­wa­dze­nia tej usta­wy pod obra­dy, a Pol­ska, mimo wszyst­ko, pozo­sta­je wyspą nor­mal­no­ści w porów­na­niu z inny­mi kra­ja­mi Euro­py, w któ­rych peł­za­ją­ca segre­ga­cja sani­tar­na sta­je się nor­mą. Nie zabra­kło posła Kor­win-Mik­ke­go, któ­ry mimo zła­ma­nej nogi wszedł na podium, odło­żył kule i z werwą przy­po­mniał, że w wie­lu kra­jach mimo powszech­nych szcze­pień ludzie zaszcze­pie­ni jed­nak cho­ru­ją i umie­ra­ją. Powie­dział, że hasłem Kon­fe­de­ra­cji jest „żyć nor­mal­nie”. Poseł Dziam­bor wezwał do zgła­sza­nia przy­pad­ków bez­praw­ne­go nęka­nia i izo­lo­wa­nia nie­zasz­cze­pio­nych dzie­ci w szkołach.

Z gorą­cy­mi podzię­ko­wa­nia­mi za posel­ską inter­wen­cję dla posła Brau­na wystą­pi­li pra­cow­ni­cy Fil­har­mo­nii War­szaw­skiej. Dyrek­cja Fil­har­mo­nii unie­moż­li­wia nie­zasz­cze­pio­nym muzy­kom pra­cę, co spo­wo­do­wa­ło zawie­sze­nie kon­cer­tów i podział daw­niej zgra­nej i soli­dar­nej gru­py. Ten nie­szczę­sny podział, nie­daw­no prze­bie­ga­ją­cy mię­dzy Pola­ka­mi, w pra­cy, wśród przy­ja­ciół i rodzin, na linii zwo­len­ni­ków PiS i PO, przy­brał nową for­mę. Rośnie prze­paść mię­dzy zaszcze­pio­ny­mi i nie­zasz­cze­pio­ny­mi, mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi przy­mu­su a ludź­mi cenią­cy­mi sobie ponad wszyst­ko wolność.

Głos zabrał rów­nież redak­tor naczel­ny inter­ne­to­wej tele­wi­zji wRealu24.pl Mar­cin Rola, któ­ry poin­for­mo­wał, że wła­śnie dzi­siaj YouTu­be kolej­ny raz zamknął mu kanał.

reklama

Kil­ku­na­sto­oso­bo­wa gru­pa pro­te­stu­ją­cych po dru­giej stro­nie uli­cy zwo­len­ni­ków nie­kon­tro­lo­wa­ne­go wpusz­cza­nia do Pol­ski nie­le­gal­nych imi­gran­tów, po godzi­nie sta­nia w zim­nie ulot­ni­ła się niezauważona.

Z War­sza­wy Joan­na Wasi­lew­ska, zdj. Andrzej Jasiński