W peł­ni zaszcze­pie­ni Kana­dyj­czy­cy, któ­rzy wybie­ra­ją się na krót­kie wyjaz­dy za gra­ni­cę, wkrót­ce nie będą już potrze­bo­wać dowo­du w posta­ci nega­tyw­ne­go wyni­ku testu mole­ku­lar­ne­go COVID-19, aby wró­cić do domu, poda­ła CBC powo­łu­jąc się na swo­je źródła.

Rząd odrzu­ci  wymóg testo­wa­nia dla Kana­dyj­czy­ków i sta­łych miesz­kań­ców tyl­ko w przy­pad­ku podró­ży trwa­ją­cych kró­cej niż 72 godziny.

Testy mole­ku­lar­ne, takie jak test reak­cji łań­cu­cho­wej poli­me­ra­zy (PCR), będą nadal wyma­ga­ne w przy­pad­ku podró­ży dłuż­szych niż 72 godziny.

reklama

Ocze­ku­je się, że zmia­na wej­dzie w życie pod koniec mie­sią­ca, w okre­sie wzmo­żo­nych wyjaz­dów na zaku­py trans­gra­nicz­ne przed świętami.

Ocze­ku­je się, że rząd wyda ofi­cjal­ne oświad­cze­nie w piątek.