Rząd Kolum­bii Bry­tyj­skiej ogło­sił w śro­dę w połu­dnie stan wyjąt­ko­wy w całej pro­win­cji  poin­for­mo­wał pre­mier John Hor­gan na kon­fe­ren­cji prasowej.

Ogło­sze­nie poja­wi­ło się po tym, jak rekor­do­we opa­dy spo­wo­do­wa­ły poważ­ne powo­dzie i kil­ka lawin błot­nych, a set­ki ludzi   zosta­ło odcię­tych od pod­sta­wo­wych usług.

REKLAMA

Według pre­mie­ra dekla­ra­cja da rzą­do­wi więk­szą ela­stycz­ność, aby pomóc w utrzy­ma­niu ruchu towarów.

Tysią­ce ludzi zosta­ło wysie­dlo­nych ze swo­ich domów, a jed­na kobie­ta zgi­nę­ła we wto­rek po lawi­nie błot­nej, któ­ra prze­to­czy­ła się przez część auto­stra­dy 99 w BC. Śled­czy otrzy­ma­li donie­sie­nia o co naj­mniej dwóch innych oso­bach, któ­re zaginęły.

„Spo­dzie­wa­my się, że w nad­cho­dzą­cych dniach potwier­dzi­my jesz­cze wię­cej ofiar śmier­tel­nych” – powie­dział Horgan.

Stan wyjąt­ko­wy obo­wią­zu­je przez 14 dni z moż­li­wo­ścią jego prze­dłu­że­nia w razie potrzeby.

Ma on na celu pomóc rzą­do­wi w ponow­nym uru­cho­mie­niu kolei i dróg.

„Kon­cen­tru­je­my się na oczysz­cze­niu, napra­wie i ponow­nym otwar­ciu dróg  aby uru­cho­mić nasze łań­cu­chy dostaw” – powie­dział w oświad­cze­niu Rob Fle­ming, pro­win­cyj­ny mini­ster trans­por­tu i infrastruktury.

W Doli­nie Fra­ser obo­wią­zu­ją naka­zy ewa­ku­acji miesz­kań­ców obsza­ru Sumas Pra­irie w Abbots­ford oraz spo­łecz­no­ści Yar­row and Maju­ba Hill w Chilliwack.
Wszyst­kie czte­ry dro­gi łączą­ce Lower Main­land  z resz­tą pro­win­cji zosta­ły zablo­ko­wa­ne przez osu­wi­ska i powodzie.

W śro­dę rano mini­ster ds. goto­wo­ści na wypa­dek sytu­acji kry­zy­so­wych Bill Bla­ir powie­dział, że rząd fede­ral­ny zatwier­dził roz­miesz­cze­nie per­so­ne­lu sił powietrz­nych, aby pomóc BC pora­dzić sobie ze skut­ka­mi powodzi.