Austra­lij­ski pro­gram tele­wi­zyj­ny poda­je zestaw „wska­zó­wek i wybie­gów” doty­czą­cych tego, jak odsu­nąć nie­szcze­pio­nych bli­skich od wigi­lij­ne­go sto­łu i co zro­bić, jeśli nie możesz się ich pozbyć.
Według gospo­da­rzy poran­ne­go pro­gra­mu Sun­ri­se w kra­jo­wej sie­ci Seven  to jak radzić sobie z krew­ny­mi, któ­rzy nie otrzy­ma­li szcze­pion­ki prze­ciw­ko Covid-19, jest „nowym dyle­ma­tem” przed jakim sta­ją Austra­lij­czy­cy w te święta, 

„Naj­lep­sze wska­zów­ki” zakła­da­ją bycie szcze­rym oraz „spo­koj­ną i peł­ną sza­cun­ku” roz­mo­wę na temat sta­nu szcze­pień  na dłu­go przed spo­tka­niem. Ale jeśli to nie zadzia­ła, zawsze możesz winić rząd i jego pora­dy zdrowotne.

Innym spo­so­bem na unik­nię­cie “antysz­cze­pion­kow­ców” przy wigi­lij­nym sto­le było­by orga­ni­zo­wa­nie świą­tecz­nych obcho­dów poza domem i odwo­ły­wa­nie się do obo­wią­zu­ją­cych  w loka­lach zasad zdrowotnych.

Jeśli ludzie nie­zasz­cze­pie­ni jed­nak się poja­wią  moż­na prze­nieść “impre­zę” na świe­że powie­trze, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko – suge­ro­wa­li dziennikarze.

Ponad 84% Austra­lij­czy­ków w wie­ku powy­żej 16 lat zosta­ło w peł­ni zaszcze­pio­nych, więc może nie będzie wiel­kie­go pro­ble­mu  — komentują.