Każ­dy uczeń w Onta­rio ma wkrót­ce dostać zesta­wy pię­ciu szyb­kich testów anty­ge­no­wych na COVID-19. Zesta­wy będą roz­sy­ła­ne w poło­wie grud­nia, tak by wyko­nać je w cza­sie prze­rwy świą­tecz­nej i zapo­biec powro­to­wi zaka­żo­nych uczniów do szkół w stycz­niu, poda­ją pro­win­cyj­ni urzęd­ni­cy medycz­ni. Roz­da­nych w ten spo­sób zosta­nie 11 milio­nów testów, co powin­no być wystar­cza­ją­cą licz­bą dla wszyst­kich uczniów szkół publicz­nych (któ­rych jest 2,2 mln). Pakiet testów będzie zawie­rał też instruk­cję i zale­ce­nie, by wyko­ny­wać test co 3–4 dni począw­szy od 23 grud­nia. Oso­by, któ­re uzy­ska­ją pozy­tyw­ny wynik testu anty­ge­no­we­go, będą musia­ły wyko­nać potwier­dza­ją­cy test PCR.

Udział w serii testów jest dobro­wol­ny, co ozna­cza, że ucznio­wie, któ­rzy ich nie zro­bią, też będą mogli wró­cić do szkół w styczniu.

We wrze­śniu bez­płat­ne testy anty­ge­no­we dosta­wa­ły szko­ły pry­wat­ne. Rząd stwier­dził, że to luka praw­na i popra­wił prze­pi­sy, co umoż­li­wi­ło szko­łom pod­sta­wo­wym dostęp do badań. Wcze­śniej jed­nak część rodzi­ców uczniów szkół publicz­nych zaczę­ła na wła­sną rękę orga­ni­zo­wać testy dla uczniów bez­ob­ja­wo­wych. Następ­nie zor­ga­ni­zo­wa­no testo­wa­nie lokal­ne. Wte­dy też głów­ny urzęd­nik medycz­ny Onta­rio, dr Kie­ran Moore, twier­dził, że nie ma potrze­by bada­nia wszyst­kich uczniów. Mówił, że powsta­nie tyl­ko zamie­sza­nie zwią­za­ne z wyni­ka­mi fał­szy­wie pozy­tyw­ny­mi. Teraz jed­nak, gdy nad­cho­dzi “sezon zimo­wej socja­li­za­cji”, Moore zmie­nił zdanie.

Reklama

Testy anty­ge­no­we są mniej dokład­ne niż PCR, są jed­nak dużo tań­sze i wynik jest zna­ny po 15 minu­tach. Pro­win­cja pla­nu­je też otwar­cie punk­tów bada­nia osób bez­ob­ja­wo­wych w wybra­nych miej­scach publicz­nych w ramach “Holi­day Mobi­le Testing Blitz”. 43 punk­ty testo­we poja­wią się w cen­trach han­dlo­wych, na pla­cach i jar­mar­kach świą­tecz­nych, zwłasz­cza tam, gdzie odno­to­wu­je się dużą licz­bę nowych zachorowań.