Cena poko­ju

Za zakoń­cze­nie „hybry­do­wej woj­ny” Łuka­szen­ko chce znie­sie­nie sank­cji i 500 000 000 Euro. Pew­nie jesz­cze spu­ści z ceny w euro, ale nie z zakoń­cze­nia sankcji.

Oba­lić Łukaszenkę

        Jak pisa­łem dwa tygo­dnie temu, opo­zy­cja z panią Cie­cha­now­slą i panem Łatusz­ką na cze­le mia­ła wezwać do straj­ku pole­ga­ją­ce­go na tym, że oby­wa­te­le już 1 listo­pa­da nie idą do pracy.

        Ten słusz­ny pomysł nie­ste­ty nie został nagło­śnio­ny i teraz chy­ba UE zro­zu­mie, że to jedy­na meto­da na zakoń­cze­nie b… delu na gra­ni­cy pol­sko-bia­ło­ru­skiej i tę kon­cep­cję każe opo­zy­cji nagłaśniać.

        Przy tym jest jesz­cze jeden pew­nik, że Rosja nie zgo­dzi się, by na cze­le Bia­ło­ru­si sta­nę­li ludzie od roku popie­ra­ni przez Zachód, kto będzie więc kom­pro­mi­so­wym, tym­cza­so­wym wodzem Białorusi?

Nie­sa­mo­wi­te

        Już bli­sko dwa lata sza­le­je convi­rus, a jakoś ani papież Fran­ci­szek, ani Epi­sko­pat któ­re­goś kra­ju, ani mało, któ­ry pro­boszcz nie chce nazwać spra­wy po imie­niu. Convi­rus-19 mym nie­skrom­nym zda­niem kara boża za nasze grze­chy. Jeśli tak jest to trze­ba wresz­cie zacząć się na praw­dę modlić by prze­szedł do histo­rii jak inne plagi.

 

Szko­ci w Pol­sce, Pola­cy w Szkocji

        Co pewien czas obi­ja się w Pol­sce fakt, że w XVII w. moc Szko­tów przy­by­ło do Pol­ski. Byli w woj­sku, w han­dlu, wie­lu osią­gnę­ło wyso­ką pozy­cję spo­łecz­ną, jako ban­kie­rzy czy urzęd­ni­cy miej­scy, a nawet Ale­xan­der Chal­mers z Dyce był czte­ro­krot­nie bur­mi­strzem War­sza­wy, a ich potom­ko­wie mają dorocz­ne spo­tka­nia jesie­nią w Turoniu.

        Ale w 1940r. było odwrot­nie, Szko­cja zapeł­ni­ła się woj­skiem pol­skim, któ­re wydo­sta­ło się z Fran­cji i mia­ło bro­nić ich kra­ju przed nie­miec­ką inwazją.

        Pola­cy mimo tego, że byli kato­li­ka­mi, zosta­li cie­pło przy­ję­ci, a szcze­gól­nie pod­bi­ja­li ser­ca kobiet mię­dzy inny­mi tym, że cało­wa­li je w rękę.

        Byli tam do inwa­zji na Kon­ty­nent w czerw­cu 1944 r. Zawią­za­ły się wte­dy nie tyl­ko przy­jaź­nie, licz­ne pol­sko-szkoc­kie mał­żeń­stwa ale mówio­no, że kil­ka­set tysię­cy szkoc­kich dzie­ci ma pol­ski tatu­siów, bo moc szkoc­kich męż­czyzn wal­czy­ło z dale­ka od domu.

        Mój Ojciec Ksa­we­ry Pru­szyń­ski napi­sał książ­kę pt. „Polish Inva­sion”, gdzie nie tyl­ko opi­su­je ser­decz­ność Szko­tów do Pola­ków, ale ostat­ni jej roz­dział poświę­ca maso­we­mu zapro­sze­niu Szko­tów do odwie­dze­nia oswo­bo­dzo­nej Polski.

        Oczy­wi­ście tego nie było, bo nawet kil­ka tysię­cy Pola­ków, z wia­do­mych przy­czyn, zosta­ło w Szko­cji, ale kto by pomy­ślał, by w III RP choć tro­chę Szko­tów uro­czy­ście do Pol­ski zaprosić.

Cudze chwa­li­cie

        Zna­la­złem w inter­ne­cie wykład pro­fe­so­ra Andrze­ja Nowa­ka, któ­ry poda­je moc fak­tów, któ­re .świad­czą że nie mamy, co wsty­dzić się swej historii.

        Kto na świe­cie wie, że twór­cą prze­my­słu petro­che­micz­ne­go jest Polak, apte­karz Łuka­sie­wicz. To on doko­nał desty­la­cji ropy. Stwo­rzył naf­tę i pierw­szą lam­pę naf­to­wą od któ­rej poszła  rewo­lu­cja w oświetleniu.

        Oka­zu­je się na przy­kład, że Polki dosta­ły pra­wo wybor­cze już na począt­ku nie­pod­le­gło­ści w 1918, a nie w 1945, jak Fran­cuz­ki, czy Bel­gij­ki w 1948 r..

        Od 1882 r ist­niał w War­sza­wie taj­ny uni­wer­sy­tet pol­ski, któ­ry ukoń­czy­ła Maria Skło­dow­ska-Curie, jedy­na kobie­ta, któ­ra ma dwa Noble.

        Pan pro­fe­sor nie dodał, że w Peters­bur­gu jest 100 tablic pamiąt­ko­wych poświę­co­nych wybit­nym Pola­kom zasłu­żo­nym w róż­nych dziedzinach.

        Pod­czas rewo­lu­cji w 1917 r. w Hel­sin­kach, ani jed­ne­go pol­skie­go ofi­ce­ra mary­nar­ki rosyj­skiej zbun­to­wa­ni mary­na­rze nie wrzu­ci­li do morza.

        Pola­cy odmó­wi­li Hitle­ro­wi udzia­łu w woj­nie z Sowie­ta­mi i tym ura­to­wa­li impe­rium Stalina.

        Wresz­cie gdy­by nie zła­ma­nie szy­frów nie­miec­kich, to nie był­by poko­na­ny Hitler.

        Moż­na tak dalej, ale obszer­ny wykład prof. Nowa­ka powin­ni wysłu­chać w pierw­szej kolej­no­ści wszy­scy pra­cow­ni­ca ponoć pol­skie­go MSZ

Pyta­nie.

        Zapew­ne więk­szość samo­lo­tów lecą­cych z „uchodź­ca­mi” na Bia­ło­ruś leci przez Ukra­inę, ale cze­mu ten niby zaprzy­jaź­nio­ny z Pol­ską i Zacho­dem kraj nie zablo­ku­je tych rejsów?

Strup

Oka­zu­je się. że po 2015 r. kie­dy pani Mer­kel wpu­ści­ła do Nie­miec pra­wie 900 000 uchodź­ców. Po tylu latach gdy brak jest ponad milion rąk do pra­cy tyl­ko 10% ma sta­łą pra­ce i kosz­tu­je to 6 mld EU rocz­nie. Wie­le jest przy­czyn, moc biu­ro­kra­cji ale naj­gor­szy pro­blem, że imi­gran­ci nie nauczy­li się nie­miec­kie­go, nie inte­gru­ją się i znacz­na część Niem­ców oraz oby­wa­te­li innych kra­jów Euro­py chce, by ich ode­sła­no do domu.

Polka przo­du­je.

        Rodacz­ka Olga Malin­kie­wicz po stu­diach w Hisz­pa­nii wrci­ła do Pol­ski i otwo­rzy­ła fir­mę Saul­tech pod Wro­cła­wiem. któ­ra pro­du­ku­je folie prą­do­twór­cze, któ­re są bar­dziej wydaj­ne i tań­sze niż pane­le krze­mo­we oraz są pla­stycz­ne czy­li mogą być uło­żo­ne na róż­nych kształ­tach. O niej moż­na wię­cej dowie­dzieć się na YouTu­bie wbi­ja­jąc: Olga Malin­kie­wicz, nowy Pol­ski EDISON!

Mic­kie­wicz

        To nazwi­sko nie jest na Bia­ło­ru­si obce ale naj­śmiesz­niej­sze, że jeden z dwóch głów­nych poetów kra­ju nazy­wał się też Mic­kie­wicz. Pisał też wier­sze po pol­sku ale zna­ny jest pod swym pseu­do­ni­mem Jakub Kołos.

Desta­bi­li­za­cja Polski

        Bar­dzo cie­ka­wą wypo­wiedź miał były szef pol­skie­go wywia­du, gen. Kowal­ski, któ­ry moż­na zoba­czyć w YouTu­bie pod adresem:

        Gen. Kowal­ski: Celem rosyj­skich dzia­łań jest roz­ło­że­nie struk­tur państwowych.

        Mym zda­niem, pani Mer­kel, była komu­nist­ka, wpro­wa­dza­jąc poli­ty­kę „gościn­no­ści” dzia­ła­ła w inte­re­sie Rosji robiąc w swym kra­ju bu..el ale pan gene­rał nie powie­dział jed­ne­go Niem­cy powin­ny za b…del na pol­skiej gra­ni­cy płacić.

Dodać trze­ba, że wspo­mnia­na pani swe­go postę­po­wa­nia teraz żałuje.

Patrio­ci

        Poprzed­ni pre­zy­dent Ukra­iny sprze­da­wał do Rosji moc cze­ko­la­dy, a obec­ny swe seria­le. Pan Zie­leń­ski, któ­re­go par­tia Słu­dzy Naro­du ma 70% posłów w par­la­men­cie może rzą­dzi jak chce i dopro­wa­dzić do jakie­goś poro­zu­mie­nia z Rosją a nawet zyskać moc pie­nię­dzy za dosta­wy wody na Krym . I co i g…

Przez Ukra­inę

        Zapo­wia­da się, że „uchodź­cy” nie widząc szan­sy prze­kro­cze­nie pol­skiej gra­ni­cy z Bia­ło­ru­si wyja­dą na Ukra­inę i stam­tąd będą sta­ra­li się dotrzeć do Pol­ski i dalej do Niemiec.

Stra­co­na okazja

        Wia­do­mo spo­ro część opo­zy­cji bia­ło­ru­skiej z panem Latusz­ka jest w Pol­sce i żyje za pie­nią­dze pol­skich podat­ni­ków. Więc mogli­by 11 listo­pa­da po wiel­kich z Pol­ski zło­żyć kwia­ty pod gro­bem nie­zna­ne­go żoł­nie­rza. Mogli by też uczest­ni­czyć w mar­szu nie­pod­le­gło­ści, jak zro­bi­li Węgrzy, a ich i naszej bia­ło-czer­wo­ne-bia­łej fla­gi tam nie widziałem.

Co dalej

        Putin, któ­re­mu kon­flikt gra­nicz­ny jest na rękę pora­dził Euro­pie prze­pro­wa­dzić roz­mo­wy z Łuka­szen­ko do cze­go oczy­wi­ście UE się nie pali, bo to pod­nio­sło jego popu­lar­ność w kraju.

        Eska­la­cja napię­cia trwa i pan Latusz­ka twier­dził, że Cygań­ski Baron przy­go­to­wu­je bojów­ki Irak­czy­ków i Syryj­czy­ków, któ­re zaczną strze­lać do pol­skich pogra­nicz­ni­ków, a jego mini­ster obro­ny twier­dził 11 listo­pa­da, że Pola­cy nad gra­ni­cą sta­wia­ją swe czoł­gi i arty­le­rie przeciwlotniczą

        W obec­nej sytu­acji nie wiem co spo­wo­du­je, że Cygań­ski Baron zde­cy­du­je się na opusz­cze­nie kra­ju. To może zro­bić zgrab­nie i pota­jem­nie infor­mu­jąc tran­zy­to­we kra­je, że leci samo­lot z „uchodź­ca­mi”.

Uwa­ga na podróbki

        Oka­zu­je się, że miód jest naj­bar­dziej fał­szo­wa­nym towa­rem spo­żyw­czym więc wszyst­kim pole­cam kupo­wa­nie go pro­sto od pszczelarzy.

Bre­xit

        Ponoć jego głów­ną przy­czy­ną było narzu­ca­nie Wiel­kiej Bry­ta­nii ilo­ści „uchodź­ców”. Ale teraz nie sły­szę gło­sów, że trze­ba wra­cać do UE.

Nowe wybo­ry

        Wyda­je się mi, że Jaro­sław Kaczyń­ski może zde­cy­du­je się na przed­ter­mi­no­we wybo­ry. Po wie­lu skan­da­licz­nych wypo­wie­dziach wodzów PO na temat kon­flik­tu na gra­ni­cy z Bia­ło­ru­sią zaufa­nie do tej par­tii, mym nie­skrom­nym zda­niem, moc­no spadło.

Panie w Mińsku

        Już ubie­ra­ją cie­pło, choć jesz­cze mro­zów nie było i naj­czę­ściej noszą piko­wa­ne kurt­ki. Wyda­je się mi, że pocho­dzą one wprost od sowiec­kich „fufa­jek”, któ­re nosi­li ich żoł­nie­rze, ale te były cięż­kie, bo zamiast pie­rza była tam wata, ale były ciepłe.

Alek­san­der Pruszyński