Praw­nik z Alber­ty, Jeff Rath z Rath & Com­pa­ny, zło­żył skar­gę kry­mi­nal­ną twier­dząc, że Pfi­zer Corp przed­sta­wiał nie­praw­dzi­we dane sta­ra­jąc się o zatwier­dze­nie szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19 dla dzie­ci w wie­ku od 5 do 11 lat. W liście adre­so­wa­nym do pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au, głów­nej urzęd­nicz­ki ds. służ­by zdro­wia publicz­ne­go The­re­sy Tam, pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go Davi­da Lamet­tie­go i naczel­nik RCMP Bren­dy Luc­ki Rath doma­ga się wsz­czę­cia śledz­twa kry­mi­nal­ne­go w try­bie natychmiastowym.

Praw­nik wska­zu­je na tabe­lę 14 z doku­men­tów ame­ry­kań­skiej Fede­ral­nej Admi­ni­stra­cji Leków i twier­dzi, że Pfi­zer nie powi­nien utrzy­my­wać, że “szcze­pion­ka poda­na w dwóch daw­kach dzie­ciom w wie­ku 5–11 lat zapo­bie­ga od 0 do 3 zgo­nom dzie­ci na milion dzie­ci w peł­ni zaszcze­pio­nych”. Takie stwier­dze­nie jest nie­nau­ko­we i w żaden spo­sób nie­uza­sad­nio­ne. We wspo­mnia­nej tabe­li zna­la­zła się infor­ma­cja o tym, że szcze­pion­ka Pfi­zer powo­du­je od 53 do 106 dodat­ko­wych przy­pad­ków zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go, od 29 do 58 dodat­ko­wych przy­pad­ków hospi­ta­li­za­cji z powo­du zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go oraz od 17 do 34 dodat­ko­wych przy­jęć na oddzia­ły inten­syw­nej tera­pii z powo­du zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go. FDA zda­niem praw­ni­ka celo­wo nie mówi o innych poten­cjal­nych przy­czy­nach zgonów.

Rath pisze, że kon­sul­to­wał się z eks­per­ta­mi: pedia­tra­mi, epi­de­mio­lo­ga­mi, pato­lo­ga­mi i ane­ste­zjo­lo­ga­mi, któ­rzy czy­ta­li doku­men­ty FDA. Ich zda­niem Pfi­zer praw­do­po­dob­nie zigno­ro­wał ryzy­ko wystą­pie­nia m.in. ana­fi­lak­sji, zapa­le­nia osier­dzia, zakrze­pi­cy naczyń wło­so­wa­tych, zabu­rzeń krzep­nię­cia, uda­rów czy poprzecz­ne­go zapa­le­nia rdze­nia krę­go­we­go. Zda­niem Ratha Pfi­zer celo­wo pomi­nął dane zwią­za­ne ze zgo­na­mi spo­wo­do­wa­ny­mi poprzecz­nym zapa­le­niem rdze­nia krę­go­we­go, gdy skła­dał pierw­szy wnio­sek do FDA o dopusz­cze­nie szcze­pion­ki w try­bie awaryjnym.

Reklama

Pod­su­mo­wu­jąc, Rath stwier­dza, że praw­do­po­do­bień­stwo śmier­ci dziec­ka z powo­du poda­nia szcze­pion­ki Pfi­ze­ra jest wyż­sze niż z powo­du zacho­ro­wa­nia na COVID-19. Pfi­zer nie udzie­la rodzi­com praw­dzi­wej informacji.

Dla­te­go też RCMP powin­no roz­po­cząć śledz­two, a poda­wa­nie szcze­pion­ki dzie­ciom w wie­ku 5–11 lat powin­no być wstrzy­ma­ne do cza­su jego zakoń­cze­nia. Od pre­mie­ra Tru­de­au Rath doma­ga się opu­bli­ko­wa­nia kopii umów na dosta­wę szcze­pio­nek pod­pi­sa­nych z Pfi­ze­rem i Moder­ną. Praw­nik twier­dzi, że umo­wy zawie­ra­ją zapi­sy o zwol­nie­niu z odpo­wie­dzial­no­ści pro­du­cen­tów szcze­pio­nek, co tyl­ko potwier­dza, że Moder­na i Pfi­zer nie są pew­ni i nie gwa­ran­tu­ją bez­pie­czeń­stwa swo­ich preparatów.