Kolum­bia Bry­tyj­ska racjo­nu­je ben­zy­nę i zaka­zu­je nie­ko­niecz­nych podró­ży w rejo­nach naj­bar­dziej dotknię­tych ubie­gło­ty­go­dnio­wy­mi powo­dzia­mi. Mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Mike Farn­worth wyja­śnił, że wyda­nie dwóch nad­zwy­czaj­nych naka­zów było koniecz­ne, ponie­waż ze wzglę­du na powódź zamknię­to ruro­ciąg Trans Moun­ta­in i wstrzy­ma­no dosta­wy pali­wa co naj­mniej na tydzień. Do tego trzy głów­ne auto­stra­dy pozo­sta­wa­ły nie­prze­jezd­ne lub moż­na było nimi prze­je­chać tyl­ko w okre­ślo­nym cza­sie. Po ule­wach, powo­dziach i osu­wa­niu się tere­nu kry­tycz­na infra­struk­tu­ra w połu­dnio­wo-zachod­niej czę­ści pro­win­cji jest uszkodzona.

W pią­tek mini­ster Farn­worth zapo­wie­dział, że opóź­nie­nia w dosta­wach na sta­cjach ben­zy­no­wych potrwa­ją przez 10 dni. Dosta­wy są cią­głe, ale ogra­ni­czo­ne, zapew­nił. Dodał, że rząd doga­du­je się z Otta­wą w spra­wie dostaw pali­wa cię­ża­rów­ka­mi i bar­ka­mi z Alber­ty, sta­nu Waszyng­ton, Ore­go­nu, a nawet z Kalifornii.

“Zwy­kli miesz­kań­cy” Van­co­uver, Van­co­uver Island i Sun­shi­ne Coast mogą za jed­nym razem kupić nie wię­cej niż 30 litrów pali­wa. Mini­ster powie­dział, że poli­cja nie będzie patro­lo­wać sta­cji ben­zy­no­wych, by spraw­dzać, czy kie­row­cy prze­strze­ga­ją limi­tów, ale pro­si, by prze­strze­gać zasad. Poli­cjan­ci będą jed­nak wyryw­ko­wo zatrzy­my­wać kie­row­ców na auto­stra­dach 99, 3 i 7, by spraw­dzić, czy ich podró­że kwa­li­fi­ku­ją się jako koniecz­ne. Za zła­ma­nie zaka­zu gro­zi kara w wyso­ko­ści do 2000 dolarów.

Reklama

Mini­ste­rial­ne zaka­zy mają być utrzy­ma­ne przez co naj­mniej 10 dni.

Farn­worth zaape­lo­wał do miesz­kań­ców Kolum­bii Bry­tyj­skiej o cier­pli­wość i uprzej­mość. Powie­dział, że teraz pierw­szeń­stwo powin­ny mieć pojaz­dy, któ­re nio­są pomoc w poszko­do­wa­nych rejo­nach prowincji.