Pro­test w Toron­to prze­ciw­ko naka­zom szczepień

Kil­ka tysię­cy ludzi pro­te­sto­wa­ło w sobo­tę  w cen­trum Toron­to w ramach   „Worl­dwi­de Fre­edom” prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom COVID-19 i naka­zom szczepień.

Wie­ce i pocho­dy odby­ły się rów­nież w kil­ku innych mia­stach w całej Kana­dzie, w tym w Otta­wie, Lon­don i Calgary.W Toron­to pro­te­stu­ją­cy tra­dy­cyj­nie po wie­cu w Queen’s Park i prze­ma­sze­ro­wa­li wzdłuż Yon­ge Stre­et. Nie­sio­no trans­pa­ren­ty „Stop medycz­nej tyra­nii”, „Przy­mus nie jest zgo­dą” i „Żad­ne­go medycz­ne­go apar­the­idu”,  skan­do­wa­no „wol­ność”. Do wie­cu w Toron­to dołą­czy­li tak­że funk­cjo­na­riu­sze poli­cji i pra­cow­ni­cy służ­by zdrowia.

zdję­cia pani Tere­sa Dzio­bon — dziękujemy!

Reklama