Sza­now­ni Państwo,

od kil­ku lat mam zaszczyt stać na cze­le sto­wa­rzy­sze­nia orga­ni­zu­ją­ce­go naj­więk­szą mani­fe­sta­cję patrio­tycz­ną w Euro­pie, a być może nawet na świe­cie. Marsz Nie­pod­le­gło­ści powstał zupeł­nie oddol­nie i przy­go­to­wy­wa­ny jest przez set­ki wolon­ta­riu­szy dla wie­lu tysię­cy patrio­tów, któ­rzy 11 listo­pa­da dum­nie idą przez War­sza­wę. Gości­my tego dnia rów­nież wie­lu Pola­ków, któ­rzy przy­jeż­dża­ją do nas z zagra­ni­cy. Docie­ra­ją do nas z dużych sku­pisk polo­nij­nych w Euro­pie: z Wiel­kiej Bry­ta­nii, Nie­miec, kra­jów skan­dy­naw­skich, Hisz­pa­nii czy Włoch, ale mia­łem oka­zję spo­tkać się tak­że z roda­ka­mi m.in. z USA, Kana­dy, Austra­lii, Bra­zy­lii, Argen­ty­ny. Ta dłu­ga, męczą­ca i kosz­tow­na podróż podej­mo­wa­na po to, by spę­dzić kil­ka godzin wśród ludzi tej samej krwi, któ­rzy cenią podob­ne war­to­ści, jest nama­cal­nym dowo­dem na to, że w dzi­siej­szym zepsu­tym świe­cie pol­ski patrio­tyzm ma się nadal dobrze.

Marsz Nie­pod­le­gło­ści jest efek­tem tysię­cy godzin setek osób, któ­re bez­płat­nie przy­go­to­wu­ją tę wyjąt­ko­wą w ska­li świa­ta impre­zę. Mimo to musi­my wydać nie­ma­łe sumy na pokry­cie kosz­tów pro­mo­cji, wyna­ję­cia scen, zapew­nie­nia trans­mi­sji tele­wi­zyj­nej, wystę­pów arty­stycz­nych i grup rekon­struk­cyj­nych, kare­tek, sprzę­tu i szko­leń dla for­ma­cji zapew­nia­ją­cej bez­pie­czeń­stwo. Prze­marsz tysię­cy uczest­ni­ków, pomi­mo że redu­ku­je­my wydat­ki do mini­mum, to wyda­tek rzę­du pół milio­na zło­tych. Roz­wi­ja­my rów­nież pro­jekt Mediów Naro­do­wych, czy­li tele­wi­zji inter­ne­to­wej, dzię­ki któ­rej Pola­cy na całym świe­cie mogą śle­dzić prze­bieg Mar­szu oraz być infor­mo­wa­ni o naj­waż­niej­szych wyda­rze­niach z kraju.

W tym roku Marsz natra­fił na szcze­gól­nie moc­ny atak tych, któ­rych pol­skość boli. Wła­dze sto­łecz­ne, a nawet sędzio­wie, ręka w rękę usi­ło­wa­li znisz­czyć nas i nasze dzie­ło. Mimo to 150 tysię­cy osób znów dało świa­dec­two swo­je­go przy­wią­za­nia do Ojczy­zny i prze­szło 11 listo­pa­da w bia­ło-czer­wo­nym pochodzie.

Ten orga­ni­za­cyj­ny i fre­kwen­cyj­ny suk­ces ma jed­nak pewien sła­by punkt. Tra­dy­cyj­ne zbiór­ki na zor­ga­ni­zo­wa­nie naszej mani­fe­sta­cji przy­nio­sły nam do tej pory mniej wię­cej poło­wę potrzeb­nej sumy. Zwra­cam się więc do Pań­stwa z uprzej­mą i gorą­cą proś­bą o roz­wa­że­nie wspar­cia finan­so­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Marsz Nie­pod­le­gło­ści. Każ­dy datek będzie dla nas ogrom­ną pomo­cą i pozwo­li nam myśleć spo­koj­nie o orga­ni­za­cji kolej­ne­go wyda­rze­nia. Będzie­my wdzięcz­ni za pro­mo­wa­nie naszych zbió­rek w polo­nij­nych mediach, para­fiach, organizacjach.

Z naro­do­wym pozdrowieniem,

ROBERT BĄKIEWICZ

PREZES STOWARZYSZENIA
MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

P.S.

Dzię­ku­ję Pań­stwu za każ­dą pomoc i zapra­szam za rok na kolej­ny Marsz Nie­pod­le­gło­ści, któ­ry łączy Pola­ków gdzie­kol­wiek los ich rzu­cił. Dzia­ła­my dzię­ki ofiar­no­ści wspa­nia­łych pol­skich patrio­tów, zarów­no tych miesz­ka­ją­cych w kra­ju, jak i zagranicą.

Tutaj moż­na prze­ka­zać daro­wi­znę na opła­ce­nie kosz­tów Mar­szu Niepodległości:

https://twojazbiorka.pl/zbiorki/25/marsz-niepodleglosci-2021-wesprzyj-organizacje

https://marszniepodleglosci.pl/darowizna/

https://zrzutka.pl/tzapvx

Sto­wa­rzy­sze­nie „Marsz Niepodległości”
ul. Maj­dań­ska 1 lok. 11 04–088 Warszawa

nr rach. 34 1020 1013 0000 0602 0352 8726

W tytu­le: Daro­wi­zna na cele statutowe

Kod SWIFT (dla wpłat z zagranicy):
BPKOPLP IBAN: PL34 1020 1013 0000 0602 0352 8726