Bisku­pi chor­wac­cy upo­mnie­li się w imie­niu swe­go naro­du o pra­wo do indy­wi­du­al­ne­go decy­do­wa­nia każ­dej oso­by w kwe­stii środ­ków podej­mo­wa­nych w związ­ku z zagro­że­niem epi­de­micz­nym. „(…) środ­ki i decy­zje mają­ce na celu zapo­bie­ga­nie roz­prze­strze­nia­niu się zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem powin­ny być pozba­wio­ne przy­mu­su” – pod­kre­śli­li w swym oświadczeniu.

Rada Sta­ła Kon­fe­ren­cji Bisku­pów Chor­wac­kich opu­bli­ko­wa­ła komu­ni­kat zaty­tu­ło­wa­ny: „Czy szcze­pion­ka prze­ciw­ko Covid-19 jest moral­nie akcep­to­wal­na?”. We wstę­pie hie­rar­cho­wie zachę­ci­li wie­rzą­cych i ludzi dobrej woli aby pod­ję­li reflek­sję oraz kon­struk­tyw­ną współ­pra­cę dla dobra wspól­ne­go, zarów­no indy­wi­du­al­ne­go, jak i spo­łecz­ne­go. Wyra­zi­li też wolę nie­sie­nia świa­tła Ewan­ge­lii w trud­nym momen­cie społecznym.

Odno­śnie kwe­stii zawar­tej w tytu­le komu­ni­ka­tu, przy­po­mnie­li sta­no­wi­sko Kon­gre­ga­cji Nauki Wia­ry z grud­nia 2020 roku. Gre­mium to uzna­ło przyj­mo­wa­nie tak zwa­nych szcze­pio­nek prze­ciw­ko Covid-19 za moral­nie dopusz­czal­ne. Rada przy­po­mnia­ła też wezwa­nie kon­gre­ga­cji do pro­duk­cji i dys­try­bu­owa­nia etycz­nie akcep­to­wal­nych pre­pa­ra­tów, któ­re nie będą budzić kon­flik­tu sumień. „(…) szcze­pie­nie pozo­sta­je środ­kiem zapo­bie­ga­nia i tłu­mie­nia prze­no­sze­nia czyn­ni­ka zakaź­ne­go, ale zgod­nie z instruk­cją Kon­gre­ga­cji musi być dobro­wol­ne (nr 5)” – pod­kre­śli­li bisku­pi Chorwacji.

Obszer­ny frag­ment komu­ni­ka­tu zwra­ca uwa­gę na koniecz­ność dobro­wol­no­ści środ­ków podej­mo­wa­nych w ramach wal­ki z epi­de­mią. Ma to zwią­zek z nakła­da­niem przez wła­dze poszcze­gól­nych państw coraz bar­dziej suro­wych środ­ków zapo­bie­ga­nia roz­prze­strze­nia­niu się gry­po­po­dob­nej cho­ro­by wirusowej.

„Mając przed oczy­ma czło­wie­ka i jego god­ność, zachę­ca­my wie­rzą­cych i oby­wa­te­li, pra­cow­ni­ków publicz­nych, oso­by peł­nią­cych odpo­wie­dzial­ne służ­by w spo­łe­czeń­stwie, a tak­że pra­cow­ni­ków mediów do oso­bi­ste­go wkła­du w two­rze­nie zdro­we­go kli­ma­tu mię­dzy­ludz­kie­go. W zapo­bie­ga­niu zaka­że­niu koro­na­wi­ru­sem powin­ni zwra­cać uwa­gę na god­ność ludz­ką i pra­wa czło­wie­ka, aby nie powo­do­wać dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwie. Szcze­gól­ną uwa­gę nale­ży poświę­cić oso­bom star­szym i ubo­gim oraz zapew­nić im opie­kę zdro­wot­ną i inną, aby czu­li się chro­nie­ni i u sie­bie” – pod­kre­śli­li auto­rzy wystąpienia.

Źró­dło: pch24.pl