Z powo­du zimo­wej aury w nie­dzie­lę nie­prze­jezd­ne były nie­któ­re odcin­ki głów­nych auto­strad w Onta­rio. Infor­ma­cje na bie­żą­co poja­wia­ły się na stro­nie 511 Onta­rio na twit­te­rze. Zamnię­te były:

  • dro­ga nr 17 od Whi­te River do Ter­ra­ce Bay od godzi­ny 4 po południu,
  • dro­ga nr 17 od Wawa do Ter­ra­ce Bay od 5:30 po południu,
  • dro­ga nr 655 od Dri­ftwo­od do Tim­mins od 8 wieczorem,
  • dro­ga nr 17 od Bat­cha­wa­na do Ter­ra­ce Bay od 8:30 wieczorem.

O 7:30 zamknię­to dro­gę nr 11 od Hearst to Lon­glac, ale nie­dłu­go potem, o 8:10 wydłu­żo­no zamknię­ty odci­nek od Cochra­ne do Longlac.

OPP zawia­da­mia­ło dodat­ko­wo o zamknię­ciu dro­gi nr 17 od Wawa do Sault Ste. Marie po 9 wie­czo­rem oraz dro­gi nr 101 mię­dzy Hwy 11 i Hwy 129.

Ostrze­że­nia pogo­do­we obo­wią­zy­wa­ły dla wie­lu miejsc w pół­noc­no-wschod­niej czę­ści Onta­rio. Kie­row­com zale­ca­no zacho­wa­nie szcze­gól­nej ostroż­no­ści i przy­po­mi­na­no o zimo­wych warun­kach w regio­nach: Cha­ple­au – Goga­ma, Elliot Lake – Ran­ger Lake, Gerald­ton – Mani­to­uwad­ge – Hor­ne­pay­ne, Kapu­ska­sing – Hearst, Kir­kland Lake – Temi­ska­ming Sho­res – Tema­ga­mi, Lake Nipi­gon – Waba­ki­mi, Sault Ste. Marie – Supe­rior East, Wawa – Whi­te River – Pukaskwa.

Według Envi­ron­ment Cana­da do ponie­dział­ku rano mia­ło spaść 5–10 cm śnie­gu, a w Sault Ste. Marie – St. Joseph Island oraz Tim­mins – Cochra­ne – Iro­qu­ois Falls nawet 15 cm. W Fort Severn z powo­du śnie­ży­cy widzial­ność mia­ła spaść do zera.