Onta­ryj­skie mini­ster­stwo ds. opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej poda­ło, że już ponad 62 000 pen­sjo­na­riu­szy otrzy­ma­ło co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19. Ponad 34 000 osób ma już za sobą dwie daw­ki. Tym samym pierw­szą run­dę szcze­pień w domach opie­ki zakoń­czo­no zgod­nie z pla­nem. Oso­by szcze­pio­ne pre­pa­ra­tem Pfi­zer-BioN­Tech otrzy­mu­ją dru­gą daw­kę po 21–27 dniach, doda­je ministerstwo.

Onta­rio sta­wia­ło sobie za cel poda­nie szcze­pion­ki wszyst­kim chęt­nym pen­sjo­na­riu­szom do śro­dy, 10 lute­go. Reali­za­cją pla­nu zaj­mo­wał się zespół zada­nio­wy kie­ro­wa­ny przez eme­ry­to­wa­ne­go gene­ra­ła Ric­ka Hil­lie­ra. Plan został zre­ali­zo­wa­ny mimo zmniej­sze­nia dostaw szczepionki.
Reklama