Bły­ska­wicz­ne roz­ta­pia­nie się mor­skiej pokry­wy lodo­wej w Ark­ty­ce w tym roku nagle przy­sto­po­wa­ło. Jeśli obec­ny trend się utrzy­ma, to 2021 rok zapi­sze się z naj­więk­szym zasię­giem lodu na Oce­anie Ark­tycz­nym na tle ostat­nich 20 lat.

W ostat­nich dniach zasięg pokry­wy lodo­wej na Oce­anie Ark­tycz­nym prze­kro­czył 10 milio­nów kilo­me­trów kwa­dra­to­wych. Tak duży o tej porze roku nie był od 7 lat. Jest rów­nież więk­szy niż wyno­si śred­nia z lat 2011–2020.

Z bie­giem dni i tygo­dni lodu mor­skie­go będzie coraz wię­cej i jeśli aktu­al­ny trend utrzy­ma się, to nie­ba­wem pobi­je rekor­dy od począt­ku tego stu­le­cia. Wyglą­da to tak, jak­by­śmy cof­nę­li się w ocie­ple­niu Ark­ty­ki o całe 15 lat, ponie­waż takie zasię­gi lodu, co ten obec­ny, noto­wa­li­śmy zazwy­czaj przed 2006 rokiem.

Według naukow­ców znaj­du­je­my się w okre­sie przej­ścio­we­go zatrzy­ma­nia się lub ogra­ni­cze­nia tren­du zani­ka­nia lodu, któ­ry w ostat­nich latach dra­ma­tycz­nie przyspieszył.

Źró­dło: TwojaPogoda.pl