Rząd fede­ral­ny obie­cu­je zakoń­czyć pan­de­mię, jed­no­cze­śnie budu­jąc gospo­dar­kę, zwal­cza­jąc zmia­ny kli­ma­tycz­ne, wpro­wa­dza­jąc nowe umo­wy doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi w pro­win­cjach i dążąc do pojed­na­nia z rdzen­ną ludnością.

Gen. guber­na­tor Mary Simon, pierw­sza rdzen­na gene­ral­na guber­na­tor­ka Kana­dy, ujaw­ni­ła we wto­rek prio­ry­te­ty legi­sla­cyj­ne nowej sesji par­la­men­tar­nej w tzw. Mowie z tronu.

„Prio­ry­te­tem numer jeden pozo­sta­je opa­no­wa­nie pan­de­mii. Naj­lep­szym spo­so­bem na to jest szcze­pie­nie”. Simon powie­dział, że wysi­łek będzie wyma­gał wzmoc­nie­nia sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej w całym kra­ju oraz wspar­cia dla senio­rów, wete­ra­nów i osób niepełnosprawnych.
Simon powie­dział, że libe­ral­ny rząd zobo­wią­zu­je się do wspie­ra­nia i pro­mo­wa­nia języ­ka fran­cu­skie­go, zarów­no w Quebe­cu, jak i poza nim, poprzez ponow­ne wpro­wa­dze­nie pro­po­no­wa­nej usta­wy o rów­no­ści  języ­ka fran­cu­skie­go i angielskiego.

Na począt­ku tego roku rząd libe­ral­ny powie­dział, że ponie­waż tech­no­lo­gia cyfro­wa zachę­ca do uży­wa­nia języ­ka angiel­skie­go zamiast fran­cu­skie­go, wzmoc­ni on miej­sce fran­cu­skie­go w Kana­dzie, wyko­rzy­stu­jąc usta­wę do zagwa­ran­to­wa­nia pra­wa do pra­cy w języ­ku fran­cu­skim w regu­lo­wa­nych fede­ral­nie pry­wat­nych fir­mach  z ponad 50 pracownikami.

„Aby wes­przeć kana­dyj­ską kul­tu­rę i twór­ców rząd przy­wró­ci rów­nież prze­pi­sy mają­ce na celu zre­for­mo­wa­nie usta­wy o radio­fo­nii i tele­wi­zji i zapew­ni, że gigan­ci mediów spo­łecz­no­ścio­wych zapła­cą spra­wie­dli­wą część za two­rze­nie i pro­mo­cję kana­dyj­skich tre­ści” – powie­dział Simon.

Wzmoc­nie­nie oży­wie­nia gospo­dar­cze­go w kra­ju będzie wyma­ga­ło od rzą­du fede­ral­ne­go kon­ty­nu­owa­nia współ­pra­cy z pro­win­cja­mi w celu usta­no­wie­nia kra­jo­we­go pro­gra­mu opie­ki nad dzieć­mi kosz­tu­ją­ce­go  10 dola­rów dzien­nie, gło­si­ła Simon.

Powie­dzia­ła, że ​​rząd postrze­ga rów­nież imi­gra­cję jako klu­czo­wą dla oży­wie­nia gospo­dar­cze­go po pandemii.

„Dla­te­go rząd będzie nadal zwięk­szał poziom imi­gra­cji i skra­cał czas ocze­ki­wa­nia, jed­no­cze­śnie wspie­ra­jąc łącze­nie rodzin i reali­zu­jąc   pro­gram prze­sie­dla­nia uchodź­ców” – powie­dział Simon.

„Rząd wzmoc­ni rów­nież dzia­ła­nia mają­ce na celu zapo­bie­ga­nie powo­dziom, poża­rom, suszom, ero­zji wybrze­ża i innym eks­tre­mal­nym warun­kom pogo­do­wym pogor­szo­nym przez zmia­ny kli­ma­tycz­ne i przy­go­to­wy­wa­nie się na nie”

Libe­ral­ny rząd zobo­wią­zu­je się rów­nież do kon­ty­nu­owa­nia wysił­ków na rzecz kon­tro­li posia­da­nia bro­ni poprzez wdro­że­nie pro­gra­mu „obo­wiąz­ko­we­go wyku­pu” zaka­za­nej bro­ni sztur­mo­wej i współ­pra­cy z każ­dą pro­win­cją lub tery­to­rium, któ­re chce zaka­zać posia­da­nia bro­ni krótkiej.

Simon powie­dział, że libe­ral­ny rząd zapew­ni rów­nież wpro­wa­dze­nie zaka­zu tera­pii konwersyjnej.