Andrzej Kumor w swym cyklicz­nym wide­ofe­lie­to­nie nama­wia do spor­tu a tak­że do wza­jem­ne­go wspie­ra­nia się prze­ciw­ko spon­so­ro­wa­nej przez pań­stwo segre­ga­cji medycz­nej i pola­ry­za­cji, nie daj­my się podzie­lić sani­tar­ną socjotechniką