Wydział oświa­ty Tha­mes Val­ley District poin­for­mo­wał, że pro­wa­dzi docho­dze­nie w spra­wie nauczy­cie­la szko­ły śred­niej Saun­ders w Lon­don, któ­ry miał uży­wać obraź­li­wych, rasi­stow­skich wyzwisk w cza­sie lek­cji angiel­skie­go w 12 kla­sie. W zeszłym tygo­dniu jeden z uczniów poin­for­mo­wał o tym zda­rze­niu szkol­ną admi­ni­stra­cję, zazna­cza­jąc, że obraź­li­we słow­nic­two było uży­wa­ne przez nauczy­cie­la pod­czas recy­to­wa­nia słów popu­lar­nej pio­sen­ki. Kura­to­rium nie poda­ło w swo­im oświad­cze­niu, o jakie słowo/słowa cho­dzi, o jaką pio­sen­kę, nie ziden­ty­fi­ko­wa­ło też nauczy­cie­la. Wia­do­mo jed­nak, że nauczy­ciel na razie nie uczy – przy­naj­mniej do wyja­śnie­nia spra­wy. Kura­to­rium stwier­dzi­ło, że roz­po­czę­ło docho­dze­nie “w imię obro­ny rów­no­ści, róż­no­rod­no­ści i inkluzywności”.

Dyrek­tor ds. edu­ka­cji Mark Fisher powie­dział, że nauczy­cie­le powin­ni mieć świa­do­mość, że “nic, nawet oma­wia­nie utwo­rów lite­rac­kich czy muzycz­nych, nie tłu­ma­czy uży­wa­nia słów nawią­zu­ją­cych do histo­rii bia­łe­go kolo­nia­li­zmu, opre­sji i rasi­zmu”. Fisher dodał, że pra­cow­ni­cy kura­to­rium nie­daw­no – 12 listo­pa­da – bra­li udział w obo­wiąz­ko­wym szko­le­niu z prze­ciw­dzia­ła­nia rasi­zmo­wi. Kura­to­rium jest w trak­cie for­mu­ło­wa­nia wytycz­nych doty­czą­cych słów, któ­rych nie nale­ży uży­wać. Wska­zów­ki mają być goto­we w cią­gu kil­ku miesięcy.