Pre­zy­dent Andrzej Duda pod­pi­sał w Pozna­niu usta­wę o usta­no­wie­niu 27 grud­nia nowe­go świę­ta pań­stwo­we­go – Naro­do­we­go Dnia Zwy­cię­skie­go Powsta­nia Wielkopolskiego.

– Usta­no­wie­nie Naro­do­we­go Dnia Zwy­cię­skie­go Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go to akt spra­wie­dli­wo­ści wobec tego nie­sły­cha­nie waż­ne­go czy­nu zbroj­ne­go. Cie­szę się, że to świę­to na trwa­łe wpi­sze się do ofi­cjal­ne­go kalen­da­rza Rze­czy­po­spo­li­tej – powie­dział pre­zy­dent Andrzej Duda. O usta­no­wie­nie nowe­go świę­ta zabie­ga­li dzia­ła­cze z Wiel­ko­pol­ski. Ich ini­cja­ty­wa spo­tka­ła się z dużą przy­chyl­no­ścią prezydenta.

Nowe świę­to będzie obcho­dzo­ne 27 grud­nia. Nie będzie to jed­nak dzień wol­ny od pracy.

– Cie­szę się ogrom­nie, że świę­to to od tego roku wpi­sze się na trwa­łe do ofi­cjal­ne­go kalen­da­rza Rze­czy­po­spo­li­tej. To jest pewien akt swo­istej, dzie­jo­wej – może to bar­dzo wiel­kie sło­wo – ale po pro­stu spra­wie­dli­wo­ści wobec Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go jako nie­sły­cha­nie waż­ne­go czy­nu zbroj­ne­go tam­te­go cza­su – oświad­czył Andrzej Duda, wska­zu­jąc, że powsta­nie było wiel­kim suk­ce­sem. – 11 listo­pa­da jest dniem, któ­ry uwa­ża­my za dzień odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, ale tak napraw­dę praw­dzi­wa Pol­ska ukształ­to­wa­ła się w swo­ich zasad­ni­czych zrę­bach wów­czas, kie­dy to mia­sto, Poznań, kie­dy pobli­skie Gnie­zno sta­ły się czę­ścią odra­dza­ją­cej się Rze­czy­po­spo­li­tej. Dla­te­go wła­śnie Powsta­nie Wiel­ko­pol­skie ma tak ogrom­ne zna­cze­nie dla odzy­ska­nia przez Pol­skę niepodległości.

Źró­dło: Twit­ter / prezydent.pl