Region Peel przy­go­to­wu­je swój budżet na 2022 r., a pra­cow­ni­cy admi­ni­stra­cji pro­po­nu­ją 3,8‑procentową pod­wyż­kę podat­ków net­to dla miesz­kań­ców i firm.

Wzrost ten obej­mu­je 1,6‑procentową pod­wyż­kę podat­ków od nie­ru­cho­mo­ści i 5,8‑procentową pod­wyż­kę opłat za usłu­gi komunalne.

Dla prze­cięt­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go ozna­cza to 78 dola­rów wię­cej podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści rocz­nie i 47 dola­rów wzro­stu opłat za regio­nal­ne usłu­gi komunalnych.

Obra­dy budże­to­we zapla­no­wa­no na 9 i 16 grudnia.

 

Prócz pod­wyż­ki podat­ków regio­nu cze­ka nas rów­nież pod­wyż­ka podat­ków w poszcze­gól­nych mia­stach wcho­dzą­cych w skład Peel.