W nie­dzie­lę 28 listo­pa­da po Mszy św. za pol­skich lot­ni­ków odpra­wio­nej w koście­le św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze odby­ło się odsło­nię­cie pomni­ka “Spi­ra­la Zwy­cię­stwa” autor­stwa Anny I Woj­cie­cha Biczy­sko. Monu­ment wyko­na­ny ze sta­li nie­rdzew­nej upa­mięt­nia wkład żoł­nie­rzy pań­stwa pol­skie­go dzia­ła­ją­ce­go na wychodź­stwie w wysi­łek lot­nic­twa Alian­tów, zwłasz­cza w obro­nę Wiel­kiej Bry­ta­nii w bitwie o domi­na­cję powietrz­ną. W uro­czy­sto­ściach udział wzię­li wete­ra­ni lot­nic­twa, Bole­sław Fujar­czuk oraz Jan Gasz­told a tak­że syn zmar­łe­go w tym roku w wie­ku ponad stu lat Mar­ce­le­go Ostrow­skie­go Krzysz­tof, pocho­dzą­cy z wiel­ce zasłu­żo­ne­go dla Rzecz­po­spo­li­tej rodu straż­ni­ków skar­bu kró­lew­skie­go. Obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji polo­nij­nych z pre­ze­sem Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej na cze­le, a tak­że przed­sta­wi­cie­le pol­skie­go, bry­tyj­skie­go i bra­zy­lij­skie­go kor­pu­su dyplo­ma­tycz­ne­go, jak rów­nież repre­zen­tan­ci por­tu­gal­skiej orga­ni­za­cji kom­ba­tanc­kiej. Odczy­ta­no listy od przed­sta­wi­cie­li władz pol­skich i onta­ryj­skich. Obec­na była licz­na gru­pa poli­ty­ków pro­win­cyj­nych i fede­ral­nych Kana­dy, a tak­że bur­mistrz Mis­sis­sau­gi. Zapro­sze­ni goście musie­li oka­zy­wać przy wej­ściu świa­dec­two peł­ne­go wyszczepienia.