Ist­nie­ją dwa potwier­dzo­ne przy­pad­ki omi­kro­no­we­go warian­tu koro­na­wi­ru­sa w Otta­wie, ogło­sił w nie­dzie­lę rząd Ontario.

„Dzi­siaj pro­win­cja Onta­rio potwier­dzi­ła dwa przy­pad­ki omi­kro­no­we­go warian­tu COVID-19 w Otta­wie, z któ­rych oba zosta­ły zgło­szo­ne u osób, któ­re nie­daw­no podró­żo­wa­ły z Nige­rii. Otta­wa Public Health pro­wa­dzi spra­wy i zarzą­dza­nie kon­tak­ta­mi, a pacjen­ci są odizo­lo­wa­ni ”- czy­ta­my w oświadczeniu.

Są to pierw­sze przy­pad­ki warian­tu omi­cron potwier­dzo­ne w Kana­dzie, któ­re poja­wi­ły się zale­d­wie kil­ka dni po tym, jak kraj wpro­wa­dził nowe ogra­ni­cze­nia w podró­żo­wa­niu dla cudzo­ziem­ców, któ­rzy odwie­dzi­li kil­ka kra­jów w połu­dnio­wej Afry­ce w cią­gu ostat­nich dwóch tygodni.

reklama

Ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce podró­ży weszły w życie w piątek.

W tej chwi­li nie wia­do­mo, czy wariant jest bar­dziej prze­no­śny, czy też bar­dziej nie­bez­piecz­ny dla zdro­wia osób nim zara­żo­nych, niż inne warian­ty koronawirusa.

„Naj­lep­szą obro­ną przed warian­tem omi­kron jest zatrzy­ma­nie go na naszej gra­ni­cy. Oprócz nie­daw­no ogło­szo­nych środ­ków nadal wzy­wa­my rząd fede­ral­ny do pod­ję­cia nie­zbęd­nych kro­ków w celu naka­za­nia wszyst­kim podróż­nym testów po przy­lo­cie. „Idzie­my, aby jesz­cze bar­dziej chro­nić przed roz­prze­strze­nia­niem się tego nowe­go warian­tu” – powie­dzia­ła mini­ster zdro­wia Onta­rio Chri­sti­ne Elliott.

Rząd pro­win­cji wezwał miesz­kań­ców do szcze­pie­nia się, w tym daw­ka­mi przy­po­mi­na­ją­cy­mi, oraz do dal­sze­go prze­strze­ga­nia wytycz­nych zdro­wia publicznego.
W wyda­nym w nie­dzie­lę oświad­cze­niu fede­ral­ny mini­ster zdro­wia Jean-Yves Duc­los powie­dział, że potwier­dze­nie dwóch przy­pad­ków omi­kro­nów jest sygna­łem, że sys­tem moni­to­ro­wa­nia w kra­ju dzia­ła, ale nale­ży spo­dzie­wać się więk­szej licz­by przy­pad­ków tego wariantu.

Reagu­jąc na wia­do­mo­ści, epi­de­mio­log dr Chri­sto­pher Labos pod­kre­ślił, że „Cho­ciaż waż­ne jest, aby nie reago­wać nie­do­sta­tecz­nie, waż­ne jest, aby nie reago­wać prze­sad­nie. Nie mamy wie­lu infor­ma­cji na temat tego, czy ten wariant jest rze­czy­wi­ście bar­dziej nie­bez­piecz­ny niż warian­ty, z któ­ry­mi mie­li­śmy do czy­nie­nia” – powie­dział w wywia­dzie na temat CBC News Network.ncjalnych przy­szłych wariantów.