Reak­cja „wie­rzą­cych”

        Już ponad 20 mie­się­cy mamy epi­de­mie convi­ru­sa i jej koń­ca nie widać. Czy „przy­pad­kiem” nie jest to, jak już pisa­łem nie raz, kara za nasze grzechy.

        Kie­dy wresz­cie Papież, epi­sko­pa­ty i wier­ni doj­dą do tego zda­nia. Czy zaczną się powszech­ne modły by ta kara się skończyła?

reklama

        Gdy­bym ja się mylił to naj­waż­niej­sze niko­mu by krzyw­da się nie sta­ła, że zaczę­li się na ten temat modlić a przy­po­mi­nam, że Pan Bóg zachę­cał na do modli­twy w potrzebie.

        Dowia­du­ję się ostat­nio, że Biskup War­szaw­sko-Pra­ski wydał dekret w tej spra­wie ale czy za Nim pój­dą inni bisku­pi? Daj Boże.

Na gra­ni­cy

        Pan Bóg jest miło­ści­wy. Dopie­ro w nocy z 21 na 22 listo­pa­da Mińsk zaśnie­żył się, a dzień potem spa­dło z dwa cm śnie­gu na Gro­dzieńsz­czyź­nie.  To się dzia­ło już, gdy więk­szość uchodź­ców była umiesz­czo­na w wiel­kich maga­zy­na­ach. Z śnie­gu naj­bar­dziej zado­wo­lo­ne były dzie­ci uchodź­ców zgro­ma­dzo­nych w spo­rych halach towa­ro­wych nad gra­ni­cą, bo śnieg widzia­ły po raz pierw­szy w życiu i zaba­wia­ły się rzu­ca­jąc na sie­bie śnieżki.

        Da tej czę­ści uchodź­ców co są tam, warun­ki są zno­śne. Dosta­li mate­ra­ce, koce i dwa raz dzien­nie są kar­mie­ni. Poza hala­mi są toa­le­ty, kuch­nie, sklep oraz nawet dwie banie. Jed­na dla męż­czyzn dru­ga dla kobiet. Opie­ku­ją się nimi przed­sta­wi­cie­le bia­ło­ru­skie­go czer­wo­ne­go krzy­ża i inni przy­sła­ni przez wła­dze ludzie, a ich wyży­wie­nie ma kosz­to­wać z 10 000 E.

        Teraz pyta­nie, ilu jest „uchdź­ców” na Bia­ło­ru­si. W halach na gra­ni­cą ponad dwa tysią­ce, ponoć tro­chę nie­da­le­ko nich. Ponad tysiąc nad gra­ni­cą z Litwą. W sumie na Bia­ło­ru­si od 7 do 10 tysię­cy, więc pyta­ne, gdzie jest reszta?

        Co noc pod opie­ką bia­ło­ru­skich pogra­nicz­ni­ków odby­wa­ją sIę tu i tam noc­ne sztur­my  „uchodź­ców” odpie­ra­ne przez pol­skie stra­że, któ­re ran­nych zabie­ra­ją do tym­cza­so­wych punk­tów pierw­szej pomo­cy po pol­skiej stro­nie a ze stro­ny bia­ło­ru­skiej pro­mie­nia­mi lase­ro­wy­mi ośle­pie­ni są Pola­cy chro­nią­cy granicy.

        W sumie w samej Pol­sce w obo­zach nad gra­ni­cą jest już bli­sko dwa tysią­ce „uchodź­ców”, a  w pią­tek 26 wybu­chły tam zamiesz­ki,  bo część z nich mia­no depor­to­wać do Ira­ku. Oko­ło 700 zatrzy­ma­nych zde­wa­sto­wa­ło bara­ki, w jakich byli trzy­ma­ni. Co będzie z nimi dalej, jak nie dosta­ną zezwo­le­nie na pobyt w UE?

        Już ponad z 2000„ uchodź­ców” odle­cia­ło do Tur­cji i Ira­ku, ale nie wia­do­mo ilu jesz­cze zechce to zrobić.

        Wśród „uchodź­ców” poło­wa to Kur­do­wie, mniej­szość, któ­ra wal­czy o stwo­rze­nie swe­go pań­stwa, bo są roz­dzie­le­ni, podob­nie, jak 150 lat temu Pol­ska, mię­dzy Tur­cję, Irak, Per­sję i Syrię.

        Pozy­tyw­ne jest to, że Niem­cy zgo­dzi­li się dać Pol­sce 25 mln E o czym ja pisa­łem. To pew­nie poło­wa ponie­sio­nych przez kraj kosz­tów, ale już coś. A skan­da­licz­ne było, że pre­mier Mora­wiec­ki zaczął obie­cy­wać, że Pol­ska zapła­ci za wywie­zie­nie „uchodź­ców” z Białorusi.

        W zeszłym tygo­dniu Cygań­ski Baron dal wywiad przed­sta­wi­cie­lo­wi BBC, któ­ry umie­jęt­nie okro­jo­ny poka­za­ła bia­ło­ru­ska TV gdzie mówi, że mu nie zale­ży na opi­nii „Zacho­du”. Pyta­nie więc po cho­le­rę dał ten wywiad?

        Potem roz­ma­wia­jąc z media­mi przed­sta­wi­ciel BBC powie­dział:  Łuka­szen­ko nazy­wa bia­łe czar­nym, a czar­ne białym.

        26 Łuka­szen­ko odwie­dził obo­zo­wi­sko koło maga­zy­nów nad gra­ni­cą. Miał tam prze­mó­wie­nie, gdzie twier­dził, ża nale­ga, by przez Pol­skę uru­cho­mio­no „kanał” prze­rzu­ce­nia dwóch tysię­cy uchodź­ców do Nie­miec cze­mu Niem­cy i Pol­ska są prze­ciw­ni. Ta obiet­ni­ca, powta­rza­na od tygo­dni może znie­chę­cić spo­ro z nich do odmo­wy odlo­tu do domu.

        Co gor­sza, nikt uchodź­com nikt nie mówi, że bada­nia wyka­za­ły 90% oby­wa­te­li Nie­miec nie chce przy­jąć nawet tak małej ilo­ści uchodź­ców więc czy nowy rząd Nie­miec ugnie się?

Przy oka­zji wład­ca kra­ju „prze­le­ciał” się po „nie­hu­ma­ni­tar­nym” pol­skim rzą­dzie i poparł pol­ską opo­zy­cję, ale czy za jej rzą­dów sto­sun­ki Bia­ło­ru­si z Pol­ską były lepsze?

Co dalej?

        Nie wyda­je się, by do roz­wią­za­nia pro­ble­mu mogło dojść bez usu­nię­cia Cygań­skie­go Baro­na ale gdy to nastąpi.

        Mym nie­skrom­nym zda­niem opo­zy­cja i UE ma jed­no wyj­ście skła­da­ją­ce się z dwóch elementów:

        1 — napraw­dę przy­zwo­icie nagło­śnić powszech­ny strajk pole­ga­ją­cy, że np. od ponie­dział­ku 6 grud­nia oby­wa­te­le nie idą do pracy.

        2 — jed­no­cze­śnie od tegoż dnia zatrzy­mać CAŁY trans­port przez gra­ni­ce z Pol­ską i Litwą co ude­rzy też w Rosje i Chi­ny na co Łuka­szen­ko też nie ma czym odpowiedzieć.

        3 — wła­dze ma prze­jąć na 100 dni, do wybo­ru nowe­go pre­zy­den­ta wspo­mnia­na Rada Regencyjna

        Śmiem twier­dzić, że jeśli Pani Cie­cha­now­ska, pan Łatusz­ka i Pre­zy­dent Duda nie póź­niej jak o 12:00 w pią­tek 3 grud­nia zro­bią taką dekla­ra­cje, powta­rza­ną sta­le co 2 godzi­ny to A.G. Łuka­szen­ko nie póź­niej jak w nocy 5 grud­nia opu­ści kraj.

        Bole­ję, ale czy pani Cie­cha­now­ska, pan Latusz­ka i i pre­zy­dent Duda zdol­ni by byli coś takie­go uczynić?

Pyta­nie

        Sta­le sły­chać, że pra­wie wszyst­kie kra­je euro­pej­skie mają dość imi­gran­tów, ale mało kto pisze cze­mu napraw­dę tak jest i co powin­ni robić imi­gran­ci, by ich nie chcia­no wysy­łać do domu?

Taj­wan

        Ta dość duża wyspa, tro­chę mięk­sza niż 10 % Pol­ski odda­lo­na od Chin Komu­ni­stycz­nych o ponad 100 km. Jest nie­za­leż­nym pań­stwem i gigan­tem prze­my­sło­wym, bo choć ma tyl­ko 23 mln miesz­kań­ców zaj­mu­je 22 miej­sce pod wzglę­dem wiel­ko­ści swej gospo­dar­ki w świ­cie. Co naj­waż­niej­sze 90% obwo­dów sca­lo­nych potrzeb­nych do „wszyst­kie­go” zaczy­na­jąc od od tele­fo­nów do samo­lo­tów jest tam pro­du­ko­wa­ne. Prze­ję­cie tego pań­stwa przez Chi­ny Komu­ni­stycz­ne było­by więc wiel­kim cio­sem w gospo­dar­kę świata.

        Ostat­nio znów wła­dze w Peki­nie przy­po­mi­na­ją świa­tu, że Taj­wan jest ich, że powi­nien im przy­paść. Co oczy­wi­ście nie podo­ba się ani Yan­ke­som ani Japonii.

        Mym nie­skrom­nym zda­niem „pomru­ki­wa­nie” i wysy­ła­nie odrzu­tow­ców w stre­fę powietrz­ną Taj­wa­nu może świad­czyć o tym, by odwra­cać uwa­gą od ewen­tu­al­nej woj­ny wio­sną z Rosją.

Rosja  — Ukra­ina, o co gra?

        Posta­wie­nie do 100 000 woj­ska przez Rosję na gra­ni­cy sąsia­da wie­lu odbie­ra jako przy­go­to­wa­nie do woj­ny tym kra­jem. To, mym nie­skrom­nym zda­niem, świad­czy­ło­by to o głu­po­cie Puti­na, któ­ry prze­cież wie, że oku­pa­cja tego kra­ju stwa­rza­ła­by spo­re pro­ble­my i osła­bi­ła Rosje.

        Bar­dziej praw­do­po­dob­ne, że cho­dzi mu o zro­bie­nie pre­sji na UE, by uru­cho­mić prze­sy­ła­nie gazu rurą przez Bał­tyk, a dru­ga moż­li­wość to dopro­wa­dze­nie do zmia­ny wła­dzy na Ukra­inie na  pro­ro­syj­skie zamiast dzi­siej­szych proamerykńskich.

Szlach­ta

To byli nie tyl­ko majęt­niej­si ludzie, ale ci co mie­li obo­wią­zek na roz­kaz wład­cy sta­nąć, by wal­czyć z jakimś najeźdź­cą. W I Rzecz­po­spo­li­tej było ich z 10% oby­wa­te­li i mie­li czyn­ne i bier­ne pra­wa wybor­cze, czy­li były to demokracja.

Zadzi­wia­ją­ca sprawa

        Ist­nie­je na Zacho­dzie, w tym w USA,  orga­ni­za­cja mają­ca ponoć wał­czyć z „faszy­zmem” zwą­ca się Anti­fa, któ­ra orga­ni­zu­je licz­ne mani­fe­sta­cja, bo twier­dzi, że wszę­dzie rzą­dzą faszy­ści. Na jej temat miał być poka­za­ny fil­mik na por­ta­lu rosyj­skim Rus­sia Today. Gdy się o tym dowie­dzia­łem chcia­łem go zoba­czyć, ale nagle zdję­to go z pro­gra­mu, co wyda­je się mi dziwne.

        Czy przy­pad­kiem Anti­fa nie otrzy­mu­je wspar­cia od kogoś powią­za­ne­go z wywia­dem rosyj­skim, a ich moco­daw­cy dowie­dziaw­szy się o mają­ce nastą­pić pro­jek­cie fil­mu nie­ko­niecz­nie sła­wią­ce­go tę orga­ni­za­cje w „porę” go zdjęli.

        Dodam, że kil­ka lat temu uka­za­ło się, że pew­ne ukra­iń­skie super­na­cjo­na­li­stycz­ne orga­ni­za­cje przez pośred­ni­ków dosta­wa­ły pie­nią­dze z…Rosji.

Spra­wie­dli­wość w USA.

        Nie­ka­ra­ny sie­dem­na­sto­let­ni chło­pak w Wiscon­sin, by wyjść z wię­zie­nia przed spra­wą sądo­wą musiał dać kau­cję 2 mln dola­rów, a w tym­że sta­nie kil­ka­krot­nie kara­ny prze­stęp­ca wyszedł za kau­cją 1000 i zabił  5 osób, a ranił kilkadziesiąt.

Alek­san­der Pruszyński