Z Witol­dem Mani­tiu­sem wła­ści­cie­lem fir­my spe­dy­cyj­nej i usług podróż­nych Poli­mex, roz­ma­wia­my o sytu­acji z kon­te­ne­ra­mi na Pacy­fi­ku, łań­cu­chach dostaw oraz prze­pro­wadz­kach do Pol­ski. Fir­ma Poli­mex od pra­wie 40 lat świad­czy usłu­gi łącząc Pola­ków ponad granicami.